Projekt Ustawy budżetowej na 2012 r. oparty jest na konserwatywnych założeniach - wynika z opinii RPP do projektu ustawy budżetowej na 2012 r. Rada wskazuje, że z punktu widzenia trwałości zmian fiskalnych bardziej pożądane są dostosowania po stronie wydatkowej.

"Polityka budżetowa w Polsce, podobnie jak w większości krajów Unii Europejskiej, stoi przed wyzwaniem przeprowadzenia dostosowań fiskalnych niezbędnych do zachowania wiarygodności na rynkach finansowych w warunkach słabnącego i obciążonego dużą niepewnością tempa wzrostu gospodarczego. W odpowiedzi na to wyzwanie, projekt Ustawy budżetowej na rok 2012 oparty jest na konserwatywnych założeniach dotyczących kształtowania się sytuacji makroekonomicznej oraz przewiduje znaczące działania ograniczające deficyt finansów publicznych" - napisała RPP w opinii.

"Według szacunków NBP, przyjęte zmiany systemowe powinny zmniejszyć deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2012 r. o ok. 1,7 pkt. proc. PKB" - dodano.

RPP sugeruje w opinii, że z punktu widzenia trwałości przeprowadzanych dostosowań fiskalnych bardziej pożądane są dostosowania skoncentrowane po stronie wydatkowej.

"Według szacunków NBP, planowane na 2012 r. zacieśnienie fiskalne ma w większym stopniu polegać na zwiększeniu dochodów sektora finansów publicznych, niż na ograniczeniu wydatków. Tymczasem jak wskazują wyniki badań empirycznych, z punktu widzenia trwałości przeprowadzanych dostosowań fiskalnych bardziej pożądane są dostosowania skoncentrowane po stronie wydatkowej" - napisano.

"W kolejnych latach niezbędne będzie wprowadzenie w życie dalszych działań znacząco ograniczających nierównowagę w finansach publicznych oprócz podjętych w ramach Ustawy budżetowej na rok 2011 oraz projektu Ustawy na rok 2012. Po pierwsze bowiem, poziom deficytu strukturalnego finansów publicznych w 2012 r. nadal będzie wyraźnie odbiegał od poziomu celu średniookresowego, jakim jest deficyt wynoszący 1 proc. PKB" - dodano.

"Po drugie, niektóre z podjętych do tej pory działań ograniczających deficyt sektora finansów publicznych mają charakter przejściowy i doraźny. Część z tych dostosowań - podwyżki VAT oraz część obniżki składki do OFE - wygaśnie, przyczyniając się w latach 2013-2014 do pogorszenia wyniku sektora finansów publicznych o ok. 0,6 pkt. proc. PKB. Zamrożenie płac w państwowej sferze budżetowej również ma charakter działania doraźnego, zaś wyjątkowo wysokie planowane wpływy z dywidend w 2012 r. będą czynnikiem jednorazowym" - ocenia RPP.