Inwestorzy, którzy coraz więcej wiedzą o funduszach, nie zadowalają się już najprostszymi rozwiązaniami, ale szukają coraz bardziej skomplikowanych produktów. Stopniowo przekonują się też do lokowania pieniędzy poza rynkiem krajowym. To dobry znak - jesteśmy coraz lepiej wyedukowani i rozumiemy potrzebę dywersyfikacji oszczędności.
W III kwartale 2007 r. na polskim rynku pojawiło się dziewiętnaście nowych funduszy otwartych. Przeważająca większość z nich to subfundusze należące to tzw. parasoli. Tendencję do odchodzenia od zwykłych funduszy na rzecz parasolowych potwierdzają działania m.in. TFI Union Investment, TFI Allianz, TFI KBC oraz Pioniera i Skarbca. Każde z nich utworzyło w omawianym okresie parasol obejmujący fundusze, które funkcjonowały już wcześniej. Tendencja ta zostanie zapewne utrzymana również w kolejnych miesiącach, gdyż wśród 20 nowych produktów, które obecnie wchodzą na rynek, aż 18 to subfundusze.
Ważną pozycję wśród nowych podmiotów stanowią fundusze funduszy, które nie tak dawno temu były nowością na naszym rynku. Tego typu podmioty inwestują swoje aktywa w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne innych krajowych lub zagranicznych funduszy. Fundusze funduszy wprowadził m.in. Union Investment (podmioty z grupy UniMax), ING oraz AIG.
Znaczna część tych nowo uruchomionych funduszy będzie lokować środki poza Polską. Pozwoli to inwestorom dokonać dywersyfikacji oszczędności na płaszczyźnie geograficznej i jest zapewne wynikiem poszukiwania nowych możliwości uzyskania wysokich stóp zwrotu. Powstają kolejne fundusze inwestujące w naszym regionie, a także na odległych rynkach, np. azjatyckich. Można wymienić m.in. AIG Akcji Małych Średnich Spółek Europejskich, ING Chiny i Indie, ING Rosja czy Idea Globalny. Warto też zauważyć, że polityka inwestycyjna niektórych funduszy już działających została rozszerzona o nowe rynki zagraniczne. Przykładem mogą być Pioneer, który wprowadził zmiany do prospektów informacyjnych, umożliwiając swoim funduszom inwestowanie w Rosji.
Na rynku, czego dowodzi np. badanie przeprowadzone przez Expandera, istnieje obecnie ogromne zapotrzebowanie na produkty, które z jednej strony dają możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków, a z drugiej chronią ulokowany kapitał przed stratami. Są to tzw. instrumenty strukturyzowane. W tworzeniu takich funduszy specjalizuje się np. KBC TFI. Dla bardziej wyrafinowanych inwestorów rozwiązaniem mogą być tzw. fundusze hedgingowe, które też dają możliwość zarabiania w czasie bessy, ale są znacznie bardziej ryzykowne.
Jarosław Sadowski
analityk Expandera, firmy doradztwa finansowego
Jarosław Sadowski, analityk Expandera, firmy doradztwa finansowego / DGP