Zarząd GPW udzielił Elektrimowi warunkowej zgody na wykluczenie akcji z obrotu giełdowego (Uchwała 871/2007). Jednym z najważniejszych warunków nałożonych na króla spekulantów jest konieczność ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki (wezwanie). Instytucja wezwania została uregulowana w przepisach ustawy o ofercie publicznej i ma na celu umożliwienie zbycia walorów przez drobnych akcjonariuszy. Wezwanie jest więc propozycją nabycia akcji po określonej cenie, z którą akcjonariusze nie muszą się zgadzać, więcej, na które to wezwanie nie muszą w ogóle odpowiadać. Akcjonariusz swobodnie decyduje, co zrobi z posiadanymi walorami. Dla akcjonariuszy najważniejszą sprawą jest teraz cena za jeden walor, która powinna zostać ustalona na podstawie art. 79 cyt. uchwały. Jeżeli zaproponowana cena odpowiada danemu akcjonariuszowi, może on, na warunkach określonych w wezwaniu, dokonać zbycia swoich akcji. Jeżeli dany akcjonariusz uzna, że cena jest zbyt niska, może wezwanie po prostu zignorować, licząc na to, że po wycofaniu akcji z obrotu giełdowego, cena akcji na rynku pozagiełdowym będzie wyższa. Już pojawiły się głosy znaczących akcjonariuszy, iż nie odpowiedzą na wezwanie. Jednak należy pamiętać, że zbycie akcji w trybie wezwania czasami jest ostatnią szansą na pozbycia się walorów przed ich wycofaniem z obrotu. Potem znalezienie potencjalnego nabywcy bywa trudne.
Może zaistnieć również inna sytuacja, w której do wycofania akcji Elektrimu z obrotu giełdowego w ogóle nie dojdzie, gdyż nie zostaną spełnione warunki powołanej zgody. Na przykład po wezwaniu liczba akcji pozostających w wolnym obrocie będzie wyższa niż 15 proc. wszystkich akcji (vide uchwała). Wówczas akcje pozostaną w obrocie giełdowym, tym samym akcjonariusze będą zbywać/nabywać walory zgodnie z warunkami obrotu giełdowego. Na zakończenie warto wspomnieć o jeszcze jednej kwestii, a mianowicie o prawidłowym funkcjonowaniu rynku kapitałowego, nad którym czuwa Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Wprawdzie akcjonariusze nie mogą zaskarżyć cyt. uchwały, ale mogą spróbować skierować do KNF wniosek (w trybie art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej) o udzielenie informacji publicznej, celem poznania argumentacji zarządu Elektrimu (i zarządu GPW) w przedmiocie wycofania spółki z obrotu giełdowego.
Andrzej Krawczyk
radca prawny z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy
Andrzej Krawczyk, radca prawny z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy / DGP