Podstawowym problemem, jaki napotykają osoby 50+, jest niedostosowanie posiadanych przez nie umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów gospodarki opartej na wiedzy (m.in. brak znajomości języków obcych oraz umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii). Osoby po 50 będą miały możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych przede wszystkim w ramach komponentu regionalnego PO KL. Ze środków Działania 9.3 Upowszechnianie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych dofinansowane będą programy skierowane do osób po 50. roku życia, które chciałyby podwyższyć swoje wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. Szkolenia przekwalifikowujące będą mogły być natomiast realizowane w ramach Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Przeciwdziałaniu wykluczeniu osób 50+ z rynku pracy służyć będą także działania w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej.

Pozycja osób 50+ na rynku pracy zależy w znacznym stopniu od pracodawców. Dlatego też w ramach Działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki wspierane będą szkolenia o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym dla pracowników w przedsiębiorstwach. Możliwe będzie również realizowanie projektów przez partnerów społecznych, obejmujące wprowadzanie nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych starszych pracowników. Warto dodać, iż w przypadku zamkniętych projektów szkoleniowych, projekt może otrzymać 20 punktów premiowych przy ocenie wniosku, jeżeli minimum 20 proc. ogółu planowanych do przeszkolenia osób stanowiły będą osoby powyżej 50. roku życia.

Dla bezrobotnych powyżej 50. roku życia przewidziane jest z kolei wsparcie w ramach Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Przewiduje się m.in. pomoc w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, szkoleń, subsydiowanego zatrudnienia, wspierania mobilności geograficznej i zawodowej osób dojrzałych, a także upowszechnianie przedsiębiorczości wśród osób po 50 roku życia, które mogą skorzystać z dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej.

Środki z POKL, które będą mogły wspomóc rozwój i utrzymanie na rynku pracy osób po 50, wynoszą niemal 1,9 mld euro. Liczymy, że między innymi dzięki tym nakładom poprawi się sytuacja grupy 50+ na rynku pracy.

JAROSŁAW PAWŁOWSKI

wiceminister rozwoju regionalnego