Priorytetem polityki energetycznej Unii Europejskiej na najbliższe lata jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii - zakłada się, że w 2020 roku 20 proc. energii pierwotnej będzie uzyskiwane ze źródeł odnawialnych. Aby sprostać wymaganiom unijnym, polski rząd założył, że do 2010 roku udział energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii pierwotnej wzrośnie w Polsce do 7,5 proc. Nie ulega wątpliwości, że rozwój sektora energii ze źródeł odnawialnych wymaga wsparcia państwa. Warunki przyznania takiej pomocy zostały unormowane w obowiązującym od końca stycznia 2008 r. rozporządzeniu ministra środowiska z 16 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami związanymi z odnawialnymi źródłami energii.

Pomocą publiczną objęte zostały inwestycje pozwalające na zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, umożliwiające oszczędności w zakresie surowców kopalnych.

Pomocą publiczną objęte będą niezbędne do uruchomienia inwestycji koszty związane z przygotowaniem inwestycji od strony teoretycznej (ekspertyzy, projekty) i logistycznej (zakup gruntu, technologii), w tym także koszty wartości niematerialnych (licencje, koncesje). Pomoc będzie obejmować jedynie koszty kwalifikujące, a więc koszty będące równowartością nadwyżki kosztów inwestycji związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł nad kosztami inwestycji na budowę źródła konwencjonalnego o porównywalnej mocy. Tak obliczone koszty pomniejszone będą o dochody ze zwiększenia mocy produkcyjnych, oszczędności w kosztach za okres pięciu lat oraz dochody z dodatkowej produkcji pomocniczej.

Pomoc udzielana będzie zgodnie z mapą pomocy regionalnej, w wysokości od 30 do 50 proc. kosztów kwalifikujących, powiększonej o 10 pkt proc. (z wyjątkami dla inwestycji w Poznaniu i Krakowie). Na korzystniejsze warunki mogą liczyć małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa (zwiększenie pomocy o 10 pkt proc.). W przypadku gdy dana inwestycja będzie na określonym terenie jedynym źródłem zaopatrzenia w energię ze źródeł odnawialnych, inwestor będzie mógł liczyć na zwiększenie pomocy do 60 proc., a wyjątkowo - gdy będzie to uzasadnione pozytywnym wpływem inwestycji na środowisko - pomoc obejmie 100 proc. kosztów kwalifikujących. Jeżeli pomoc przekroczy 5 mln euro, a koszty kwalifikujące 25 mln euro, wówczas powstanie obowiązek notyfikacji Komisji Europejskiej. Notyfikacji podlegać będzie też udzielenie pomocy obejmującej 100 proc. kosztów kwalifikujących.

JAROSŁAW CHAŁAS

radca prawny i partner zarządzający w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy