Finansowanie krzyżowe to finansowanie w ramach zakresów interwencji EFRR i EFS komplementarnych działań wchodzących odpowiednio w zakres drugiego funduszu w wysokości do 10 proc. budżetu osi priorytetowej (do 15 proc. w ramach integracji społecznej osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy). W praktyce oznacza to możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach jednego projektu wydatków związanych z projektem inwestycyjnym oraz kosztów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich. Jego wysokość jest określona w zasadach ubiegania się o wsparcie w ramach danego działania.

Na przykład w ramach Działania 4.4. PO IG Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym wspierającym projekty związane z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych możliwe jest dofinansowanie szkoleń ściśle związanych z realizowanym przedsięwzięciem, których koszty nie przekraczają 10 proc. wartości kosztów kwalifikowanych projektu i równowartości 1 mln zł. Innym przykładem może być Działanie 6.1.1 PO KL, skierowane na realizację projektów z zakresu aktywizacji zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, gdzie możliwe jest zakwalifikowanie również wydatków inwestycyjnych związanych z przystosowaniem miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

Jest to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy w jednym wniosku mogą umieścić nakłady na dwa obszary interwencyjne, co jest szczególnie korzystne z uwagi na fakt, że koszty szkoleń pracowników przy projekcie związanym z wdrożeniem nowoczesnych technologii to zazwyczaj niewielki odsetek kosztów całego projektu, a w rezultacie mogłyby nie zakwalifikować się do objęcia wsparciem jako odrębny projekt. Zasada ta jest tożsama dla projektu realizowanego na rzecz zatrudnienia czy szkoleń.

W tym przypadku nakłady inwestycyjne, związane z realizowanym projektem na rzecz zasobów ludzkich, nie są z reguły wysokie, a projekt ma zwykle bardzo wąski zakres, co powoduje, że przedsięwzięcie to potraktowane jako samodzielny projekt, ma wymierne niskie szanse na otrzymanie dofinansowania. Mechanizm finansowania krzyżowego umożliwia otrzymanie wsparcia finansowego na realizację projektów obejmujących równocześnie inwestycje oraz nakłady związane z rozwojem zasobów ludzkich.

MAGDALENA KOSEWSKA-KWAŚNY

menedżer Accreo Taxand