Obowiązek utrzymania trwałości projektu nakładany na projektodawców wynika z tego, że zasadniczym celem regionalnej pomocy inwestycyjnej jest zapewnienie, że inwestycja w sposób rzeczywisty i trwały przyczyni się do rozwoju w regionie, w którym jest realizowana. Spełnienie tego obowiązku podlega monitorowaniu przez instytucje zaangażowane w udzielanie i rozliczanie wsparcia, a przyznane i wypłacone dofinansowanie pozostanie u beneficjenta tylko wtedy, jeśli projekt przetrwa w wymaganym przepisami okresie.

Projekt zostanie zatem uznany za trwały, jeśli w okresie trwałości nie zostanie poddany zasadniczym modyfikacjom, po pierwsze mającym wpływ na jego charakter, cele lub warunki realizacji, po drugie związanym ze zmianą własności elementów projektu lub zaprzestaniem działalności produkcyjnej. Trwałość celów projektu mierzona jest stopniem utrzymania zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników projektu, określanych na poziomie produktu, rezultatu i oddziaływania. Przez produkt rozumie się nabyte w ramach projektu środki trwałe, wartości niematerialne i prawne lub usługi, np. zakupione maszyny, urządzenia, licencje, patenty, oprogramowanie itp. Rezultaty to bezpośrednie i natychmiastowe efekty projektu, które informują o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia inwestycji, np. rozszerzenie oferty produktowej, utworzenie nowych miejsc pracy itd. Oddziaływanie zaś postrzega się jako efekty realizacji projektu, osiągane w dłuższym horyzoncie czasowym, np. pozyskanie nowych rynków zbytu, nawiązanie współpracy z nowymi dostawcami itp.

Trwałość projektu w kontekście własności jego elementów wiąże się z tym, że beneficjent jest zobowiązany do posiadania i użytkowania zakupionych w ramach projektu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych przez pięć lat od zakończenia (trzech lat w przypadku MSP). Zasada ta nie wyklucza możliwości wymiany przestarzałych w wyniku szybkiego rozwoju technologicznego instalacji lub sprzętu, pod warunkiem że działalność gospodarcza zostanie utrzymana w danym regionie przez minimalny wymagany okres. Oznacza to, że jeżeli w trakcie realizacji projektu lub w wymaganym okresie trwałości sprzęt ulegnie zużyciu, zniszczeniu czy też zamortyzuje się, przedsiębiorca będzie zobowiązany do zastąpienia go sprzętem o podobnych parametrach.

RENATA BUGAŁA

Projekt Manager, Accreo Taxand