"Działania te mogą mieć charakter przebudowy struktury finansowania, w razie potrzeby wspartej przez korekty planów wzrostu aktywów. Banki powinny dysponować odpowiednią płynnością, a w przypadku banków o znacznym udziale instrumentów finansowych nominowanych w walutach obcych w bilansie - również dodatkowym buforem pozwalającym na pokrycie potrzeb płynnościowych związanych z transakcjami zabezpieczającymi pozycję walutową, nawet w warunkach znacznie podwyższonej zmienności kursu złotego" - napisano w raporcie NBP o stabilności systemu finansowego.

NBP podał, że w celu dywersyfikacji źródeł finansowania, banki w zdecydowanie większym stopniu niż obecnie powinny pozyskiwać finansowanie przez emisje długoterminowych pasywów na rynku.

"W szczególności, banki mogą dążyć do pozyskania finansowania przez emisję dłużnych papierów wartościowych zabezpieczonych kredytami hipotecznymi. Banki powinny wykorzystywać takie instrumenty do pozyskiwania finansowania od podmiotów niebankowych, a nie innych banków"- napisano w raporcie.

NBP podał, że dla zachowania stabilności krajowego systemu finansowego pożądane jest, aby banki mogły funkcjonować jako samodzielne podmioty, tj. bez polegania na wsparciu banków-matek.

"Pomimo relatywnie korzystnej sytuacji płynnościowej, polskie banki powinny więc podjąć działania zmierzające do zmniejszenia skali zależności od finansowania zagranicznego" - napisano w raporcie.