Przedsięwzięcia realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych wymagają szczególnej staranności w zakresie planowania i przygotowania założeń ich realizacji. Aby przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem, tzn. wypłatą dotacji, wszystkie elementy konieczne do realizacji projektu muszą zostać zweryfikowane, m.in. w kontekście wymagań danego programu. Jednym z nich jest zapewnienie źródeł finansowania projektu. Jeśli wnioskodawca nie dysponuje środkami własnymi, będzie musiał je pozyskać z zewnętrznych instytucji finansowych, do których należą m.in. banki.
Bank, przeprowadzając analizę zdolności kredytowej wnioskodawcy, weryfikuje możliwości obsługi zadłużenia przez kredytobiorcę. Nie jest jednak w stanie przewidzieć i wyeliminować wszystkich potencjalnych ryzyk związanych z finansowaniem danego projektu.
Jednym z elementów ograniczających ryzyko banku jest ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu. Należy pamiętać, iż celem banku nie jest gromadzenie jak największej liczby takich zabezpieczeń. Bank, negocjując z przedsiębiorcą warunki funkcjonowania transakcji, dąży do optymalizacji przyjmowanych zabezpieczeń.
Nie chce przedsiębiorcy niepotrzebnie narażać na dodatkowe koszty związane z ich ustanawianiem, również sam nie chce ponosić niepotrzebnych kosztów związanych np. z ich monitorowaniem. Nadrzędnym celem banku jest udzielenie kredytu na warunkach satysfakcjonujących kredytobiorcę, a jednocześnie zabezpieczających zwrot pożyczonych środków.
W przypadku kredytów finansujących inwestycje dotowane z funduszy unijnych sytuacja wygląda podobnie. Bank musi przeprowadzić ocenę zdolności kredytowej jak w przypadku każdej innej transakcji. Dodatkowym elementem, który występuje w przypadku tych transakcji, jest możliwość stosowania cesji praw z dotacji jako zabezpieczenia spłaty zaciągniętego kredytu. Dotacja staje się elementem transakcji kredytowej i jest traktowana jako potencjalne źródło jego spłaty. Jednak jest tu pewne ryzyko, które musi być uwzględnione przez każdy bank finansujący dotowane inwestycje.
MARIUSZ NOWAK
Fortis Bank Polska
Mariusz Nowak, Fortis Bank Polska / DGP