Plan działania to drugi po Szczegółowym opisie priorytetów niezwykle ważny dokument, z którym powinni zapoznać się wszyscy zainteresowani wsparciem z programu Kapitał Ludzki. Zawiera on bowiem szczegółowy harmonogram prac związany z wdrażaniem PO KL na dany rok.
Plany działań opracowywane są corocznie przez instytucje pośredniczące osobno dla każdego priorytetu PO KL. W przypadku komponentu regionalnego samorząd każdego województwa przygotowuje odrębny plan działania dla każdego z Priorytetów VI-IX, który bierze pod uwagę zróżnicowanie ekonomiczno-społeczne oraz odmienne potrzeby rozwojowe każdego z województw.
Podczas ostatniego Komitetu Monitorującego zostały zaakceptowane wszystkie 69 planów pracy - pięć dla priorytetów centralnych oraz 64 dla poszczególnych województw. Wyjątkowo pierwsze plany działań zostały przyjęte na lata 2007-2008. Kolejne przygotowywane będą na okres jednego roku. Plany działania po przygotowaniu przez województwa i zaangażowane resorty poddawane są wstępnej ocenie przez instytucję zarządzającą, a następnie przedstawiane do zaopiniowania Komitetowi Monitorującemu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu zatwierdzane są przez instytucję zarządzającą, czyli Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Warto zaznaczyć, że plany działań są dokumentami, w których zarówno opinia publiczna, jak i potencjalni beneficjenci mogą znaleźć rzeczywiste założenia co do wydatkowania środków Europejskiego Funduszu Społecznego w danym roku przez instytucję pośredniczącą. Oprócz terminów i alokacji finansowych na poszczególne konkursy znajdują się w nich również opisy wszystkich projektów systemowych przewidzianych do realizacji, opis procedury wyboru projektów oraz lista wymaganych załączników do umowy o dofinansowanie projektu. Plany działania na lata 2007-2008 obejmują 4,2 mld euro, co stanowi ponad 1/3 wszystkich środków dostępnych na realizację programu Kapitał Ludzki. Najważniejsze, że w planach działań będzie można znaleźć harmonogram konkursów na każdy rok oraz szczegółowe kryteria wyboru projektów - to niezwykle istotne informacje dla wszystkich beneficjentów, którzy starać się będę o dofinansowanie szkoleń, aktywnych form pomocy dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, na wsparcie sektora oświaty, a także na szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników.
JERZY KWIECIŃSKI
wiceminister rozwoju regionalnego
Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju regionalnego / DGP