"Z aktualnej wyceny instrumentów finansowych wynika, że rynek dyskontuje wejście Polski do strefy euro w przedziale 2021-2022.

Perspektywa się odsuwa...

Przedział ten stopniowo odsuwa się w przyszłość w miarę upływu czasu. W czasie kryzysu zadłużenia niektórych państw strefy euro obserwujemy okresy wysokiej zmienności na rynkach finansowych, co powoduje, że informacje zawarte w terminowej strukturze stóp procentowych są mało precyzyjne z punktu widzenia identyfikacji oczekiwanej przez rynek daty wejścia Polski do strefy euro" - napisano.