W środę, 23 listopada 2011 r., weszła w życie nowelizacja z 5 października 2011 r. rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz.U. nr 237, poz. 1409).

Nagroda roczna to dodatkowa gratyfikacja dla zarządcy ze sfery budżetowej, udzielana uznaniowo. Wynosi maksymalnie trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osiągniętego przez kierownika w roku poprzedzającym jej przyznanie (art. 10 tzw. ustawy kominowej).

Na podstawie nowych przepisów, które weszły w życie w środę, kierownicy jednostek podległych ministrowi gospodarki mają szansę na nagrodę roczną nawet, gdy ich placówka ponosi straty. Ze złagodzonych przepisów wynika bowiem, że nagroda roczna może zostać przyznana za wzrost zysków netto, zmniejszenie straty netto, poprawę płynności finansowej, zwiększenie rentowności netto czy obniżenie kosztów działalności.

Dotychczas organ zwierzchni udzielał zarządcy nagrody, jeśli kierowany przez niego podmiot osiągnął korzystny wynik finansowy, co większość ekspertów interpretowało jako konieczność uzyskania zysku. Powodowało to, że praktycznie menedżerowie nadzorowani przez ministra gospodarki nie otrzymywali nagród rocznych bądź dostawali je w niskich kwotach. Teraz złagodzenie przesłanek nabycia nagrody rocznej spowoduje, że więcej kierowników będzie mogło je otrzymać.

Zmianę w całkiem odwrotnym kierunku planuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Resort chce skończyć z wypłacaniem nagród za zmniejszenie strat choćby o 1 złotych. W tej sprawie przygotował w październiku br. projekt w tej sprawie.

Ministerstwo rolnictwa chce, by nagroda była przyznawana za osiągnięcie zysku, a i to pod warunkiem, że nie miał na to wpływu zysk osiągnięty ze sprzedaży majątku.

Według zamieszczonego na stronie internetowej wykazu prac legislacyjnych ministra rolnictwa wynika jednak, że rozporządzenie ma być podpisane dopiero w grudniu br. Ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. To mogłoby oznaczać, że kierownicy urzędów i agencji podległych ministrowi rolnictwa dostaliby nagrody za 2011 r. jeszcze na starych zasadach.