Oferta odbyła się w ramach otwartego w czerwcu 2011 r. programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym.

Podobnie jak przy poprzednich tego typu transakcjach bank chce przeznaczyć środki z emisji na wsparcie różnych źródeł finansowania własnej działalności, m.in. depozytów klientów, operacji na rynku międzybankowym, certyfikatów depozytowych na rynku krajowym czy emisji obligacji na rynkach międzynarodowych. Oferta miała charakter niepubliczny i była skierowana wyłącznie do finansowych inwestorów instytucjonalnych, w głównej mierze były to fundusze emerytalne.

– PKO BP jest niezmiennie pozytywnie oceniany przez inwestorów, o czym świadczy powodzenie kolejnych transz obligacji banku, a w przypadku obecnej emisji także poziom marży, analogiczny jak przy wrześniowej emisji – mówi Jakub Papierski, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za obszar bankowości inwestycyjnej. Zdaniem Papierskiego za sukces banku należy uznać uplasowanie papierów o tak znacznej wartości przy obecnych warunkach rynkowych, którym towarzyszy duża zmienność nastrojów wśród inwestorów i ograniczona płynność.

W sumie wartość papierów, które wyemitował PKO BP i która znajduje się w obrocie na rynku krajowym, osiągnęła poziom prawie 3 mld zł. A to dopiero dolna granica planowana na ten rok. W pierwszej transzy, która pojawiła się na rynku w sierpniu tego roku, PKO BP sprzedał krótkoterminowe 3-miesięczne obligacje na kwotę 1,25 mld zł, a w drugiej, uplasowanej we wrześniu, na nieco ponad połowę tej wartości, czyli 700 mln zł. Datą wykupu transzy sierpniowej jest 10 listopada 2011 roku.

Z zapowiedzi przedstawicieli banku wynika, że chce on być aktywny na polskim rynku emisji obligacji, natomiast w dużej mierze dalsze ruchy będą zależały od potrzeb płynnościowych PKO BP oraz sytuacji na rynku. Kwota emisji w ramach otwartego w czerwcu tego roku programu może wynieść 5 mld zł lub równowartość tej kwoty denominowaną w innych walutach.