Akcyza na węgiel i koks, której wprowadzenie planowane jest na 1 stycznia 2012 r., da budżetowi około 143 mln zł - szacuje resort finansów w uzasadnieniu do opublikowanego w środę projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.
Reklama

Ministerstwo poinformowało dokumencie, że 1 stycznia 2012 r. kończy się przyznany Polsce przez UE okres przejściowy na dostosowanie akcyzy na węgiel, węgiel brunatny i koks wykorzystywany do celów grzewczych do poziomów unijnych. W związku z tym od przyszłego roku produkty te będą podlegały akcyzie.

"Istotą regulacji dotyczącej opodatkowania tych wyrobów jest ich opodatkowanie na ostatnim etapie obrotu w momencie jego sprzedaży podmiotowi, który go zużyje i nie będzie korzystał z żadnego zwolnienia" - napisano w uzasadnieniu.

Według resortu finansów dochód z podatku akcyzowego od węgla i koksu "po uwzględnieniu zwolnień obligatoryjnych na produkcję energii elektrycznej oraz produkcję koksu, można szacować na ok. 1,1 mld zł."

"Wprowadzenie zwolnień fakultatywnych łącznie z wyżej wymienionymi zwolnieniami obligatoryjnymi, powoduje, iż zwiększenie dochodów budżetu państwa z podatku akcyzowego od węgla i koksu można szacować na 143 mln zł w skali roku" - zastrzeżono.

Projektowane regulacje nakładają na podatników dokonujących obrotu wyrobami węglowymi nowe obowiązki informacyjne. Chodzi np. o konieczność składania deklaracji podatkowych, obowiązek pisemnego powiadomienia właściwego naczelnika urzędu o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej, jako tzw. pośredniczący podmiot węglowy, czy wymóg prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych.

"Obowiązki te jednakże nie mają charakteru nadzwyczajnego, nadmiernie utrudniającego prowadzenie działalności gospodarczej" - wyjaśnia MF w uzasadnieniu do projektu.

Resort poinformował, że w przypadku podmiotów użyteczności publicznej i gospodarstw domowych zużywających zwolnione z akcyzy wyroby węglowe, odstąpiono od obowiązku prowadzenia ewidencji. "Z obowiązku składania deklaracji podatkowych wyłączono podmioty dokonujące czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy" - dodano.