Umowa zapewnia dostawę na lata od roku 2012 do 2016 oraz potwierdza długoletnią pozycję Aleris jako głównego dostawcy oraz partnera strategicznego Airbusa.

Umowa obejmuje również opracowanie programu recyklingu, zgodnie z którym Aleris będzie poddawać recyklingowi złom Airbusa. Aleris jest liderem w dziedzinie recyklingu aluminium.

"Aleris i Airbus mają za sobą 15 lat pomyślnej i owocnej współpracy - powiedział Steven J. Demetriou, przewodniczący Aleris oraz dyrektor generalny. - Umowa ta pozwoli nam wzmocnić nasza pozycję jako głównego ogólnoświatowego dostawcy dla Airbus oraz jako głównego dostawcy aluminium dla przemysłu lotniczego i kosmonautycznego. Airbus będzie mógł korzystać z zaawansowanych możliwości produkcyjnych oraz naszych inwestycji w rozwój i badania, które umożliwiają nam dostarczanie coraz bardziej zawansowanych rozwiązań aluminiowych spełniających potrzeby klientów."

Produkt będzie wytwarzany przez Aleris w najnowocześniejszym zakładzie w Koblencji, w Niemczech oraz w Duffel, zakładzie w Belgii, który wspiera zaawansowane możliwości produkcyjne blach dla przemysłu lotniczego i kosmonautycznego firmy. Aleris będzie również dostarczać blachy Airbusowi do jego nowej walcowni blach grubych w Chinach, kiedy ukończona zostanie budowa zakładu zaplanowana pod koniec 2012. "Wierzymy, że nasza inwestycja o wartości 300 mln USD w zakład w Chinach umożliwi Aleris dostarczanie blach z Azji klientom z różnych branż" powiedział Demetriou.

W uroczystości podpisania umowy, która odbyła się podczas targów lotniczych Paris Air Show, udział wziął Demetriou oraz Roeland Baan, wiceprezes wykonawczy Aleris oraz dyrektor generalny na Europę i Azję. Firmę Airbus reprezentował Klaus Richter, wiceprezes wykonawczy Procurement oraz Eric Zanin, starszy wiceprezes oraz dyrektor Material and Parts Procurement.

Informacje o firmie Aleris

Aleris to prywatna firma, będąca światowym liderem w produkcji materiałów wytłaczanych i pokrywanych aluminium, w recyklingu aluminium oraz produkcji specjalnych stopów. Spółka, której siedziba znajduje się w Beachwood, w stanie Ohio, zarządza ponad 40 zakładami produkcyjnymi w Ameryce Północnej, Europie i Azji. Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.aleris.com.

Wypowiedzi prognozujące

Niektóre wypowiedzi zawarte w niniejszej informacji prasowej to tzw. "wypowiedzi prognozujące", w rozumieniu przepisów federalnego prawa papierów wartościowych. Wypowiedzi dotyczące naszych przekonań i oczekiwań oraz te zawierające słowa, takie jak "może", "powinno", "byłoby", "będzie", "oczekuje się", "jest planowane", "cel", "projekt", "spodziewa się", "zamierza" i podobne wyrażenia odnoszące się do przyszłych wydarzeń i okoliczności stanowią wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują wypowiedzi dotyczące przyszłych kosztów i cen towarów, wielkości produkcji, trendów w przemyśle, zapotrzebowania na nasze produkty i usługi, przewidywane oszczędności, przewidywane korzyści płynących z nowych produktów lub placówek, oraz przewidywanych wyników działań. Wypowiedzi prognozujące uwzględniają znane i nieznane czynniki ryzyka, niepewności oraz inne czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste zdarzenia, wyniki, działania lub osiągnięcia firmy będą w sposób zasadniczy różnić się od przyszłych wydarzeń, wyników, działań lub osiągnięć opisanych lub sugerowanych w wypowiedziach prognozujących.

Ważnymi czynnikami mogącymi wpłynąć na różnice między właściwymi wynikami a tymi przedstawionymi w wypowiedziach prognozujących mogą być m.in.: (1) nasze możliwości dotyczące skutecznego wdrażania naszej strategii biznesowej; (2) cykliczny charakter przemysłu aluminium, naszych sektorów produkcji rynkowej i działalności naszych klientów; (3) nasze możliwości dotyczące spełniania wymogów dotyczących inwestycji kapitałowych; (4) zmienność ogólnych warunków gospodarczych w zakresie globalnym lub regionalnym; (5) nasze możliwości dotyczące zawierania towarowych transakcji pochodnych w dziedzinie aluminium, gazu ziemnego i innych lub ustaleń z klientami w celu skutecznego zarządzania naszym narażeniem na zmiany cen towarów i cen metali; (6) podwyżki kosztów surowców i energii; (7) utrata lub wstrzymanie ilości zamówień od naszych głównych klientów; (8) nasze możliwości dotyczące generowania odpowiedniego przepływu gotówki dla finansowania wymagań dotyczących nakładów inwestycyjnych i zobowiązań obsługi zadłużenia; (9) działania cenowe konkurencji, konkurencja aluminium z alternatywnymi materiałami i ogólny wpływ konkurencji w sektorach naszego przemysłu; (10) ryzyko związane z inwestowaniem i prowadzeniem działalności na skalę globalną, włącznie z czynnikami politycznymi, społecznymi, gospodarczymi, walutowymi i dotyczącymi kontroli; (11) zobowiązania i koszty dotyczące zgodności z rozporządzeniami dotyczącymi środowiska, pracy, zdrowia i bezpieczeństwa; oraz (12) pozostałe czynniki omówione w naszych zgłoszeniach do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, włącznie z zawartymi w nich działami zatytułowanymi "Czynniki ryzyka".

Inwestorzy, potencjalni inwestorzy i pozostali czytelnicy powinni wziąć te czynniki pod uwagę podczas oceniania wypowiedzi prognozujących i nie powinni na nich całkowicie polegać. Zrzekamy się obowiązku publicznego aktualizowania lub poprawiania jakichkolwiek wypowiedzi prognozujących, bez względu na pojawiające się nowe informacje, przyszłe wydarzenia i inne, za wyjątkiem takich sytuacji, w których będzie to wymagane prawnie.