Wpływ na poprawę koniunktury mają lepsze niż w kwietniu oceny dotyczące bieżącego portfela zamówień, przy mniej pesymistycznych opiniach dotyczących produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej, a także przy utrzymujących się odpowiednich optymistycznych prognozach.

"W maju bieżącego roku ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie plus 3 (w kwietniu plus 1). Poprawę koniunktury sygnalizuje 21 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 18 proc. (w kwietniu odpowiednio 21 proc. i 20 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w komentarzu do badań.

Z badań GUS wynika także, że aktualny portfel zamówień oceniany jest pozytywnie i lepiej niż przed miesiącem, natomiast bieżąca produkcja budowlano-montażowa jest nieznacznie ograniczana (w mniejszym stopniu niż w kwietniu), odpowiednie przewidywania są korzystne.

Z kolei bieżąca sytuacja finansowa jest oceniana mniej pesymistycznie niż przed miesiącem, przy utrzymujących się korzystnych prognozach w tym zakresie.

"Utrzymują się trudności w terminowym ściąganiu należności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Planowany jest nieco wolniejszy niż prognozowano przed miesiącem wzrost zatrudnienia oraz cen robót budowlano-montażowych" - wynika z badań.

Przedsiębiorcy zgłaszają w maju wykorzystanie mocy produkcyjnych średnio na poziomie 74 proc.

GUS podaje także, że spośród badanych przedsiębiorstw 21 proc. planuje, że będzie prowadziło prace budowlano-montażowe za granicą (przed rokiem 23 proc.).

"Dyrektorzy przedsiębiorstw, które będą prowadziły prace budowlano-montażowe za granicą, spodziewają się wzrostu portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na tych rynkach" - napisano.

Według badań odsetek respondentów nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 4,3 proc. (3,9 proc. w maju 2010 r.).

W maju 15 proc. przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 75 proc. jako wystarczające, a 10 proc. jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 17 proc., 71 proc., 12 proc.).

Przedsiębiorcy zgłaszają w maju wykorzystanie mocy produkcyjnych średnio na poziomie 74 proc. (71 proc. w analogicznym miesiącu ubiegłego roku).