Komisja Nadzoru Finansowego ustala, czy brytyjska firma Finroyal nie prowadzi działalności, na którą jest potrzebne zezwolenie.
Coraz więcej czytelników dopytuje się o ofertę brytyjskiej firmy Finroyal, która niedawno ogłosiła rozpoczęcie działalności na polskim rynku i oferuje kontrakty lokacyjne, obiecując gwarantowany zysk 12 proc. (najwyższe dostępne dotychczas na rynku oprocentowanie lokat wynosi 7 proc.).
Finroyal nie działa w oparciu o polskie prawo. Nie zgłosiła też polskiemu Nadzorowi zamiaru podjęcia działalności transgranicznej jako zagraniczna instytucja kredytowa.
- Umieściliśmy firmę Finroyal FRL Capital Limited na stronach internetowych Komisji w sekcji ostrzeżenia publiczne. Sprawdzamy, czy nie prowadzi działalności, na którą jest potrzebne zezwolenie Komisji - informuje Łukasz Dajnowicz z Komisji Nadzoru Finansowego.
Komisja chce wyjaśnić, czy nie są to czynności bankowe, czyli przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, lub działalność maklerska (zarządzanie aktywami na zlecenie).
Andrzej Korytkowski, przedstawiciel biura operacyjnego spółki w Polsce, poinformował, że spółka złożyła skargę do Komisji Europejskiej na tę decyzję KNF. Argumentuje, że FRL Limited Capital nigdy nie prowadził oraz nie prowadzi działalności polegającej na przyjmowaniu wkładów pieniężnych, a tym samym nie obciąża żadnych wkładów pieniężnych ryzykiem.
Dodaje, że klienci zawierają umowy przy udziale przedstawiciela spółki, a więc umowy zawarte w tym trybie mają taki skutek jakby były zawierane w Londynie.
- Działamy na podstawie dyrektywny usługowej i swobody świadczenia usług na całym Europejskim Obszarze Gospodarczym i nie zamierzamy rejestrować w Polsce oddziału ani przedstawicielstwa, ponieważ nie jest to konieczne - tłumaczy Korytkowski.
Finroyal nie jest podmiotem licencjonowanym przez FSA Financil Services Authority, brytyjski odpowiednik KNF.
W informacji, którą spółka rozesłała, jest adnotacja, że w przypadku kontraktu lokacyjnego o oprocentowaniu stałym klient otrzymuje gwarancję porównywalną z tą, która występuje w tradycyjnej lokacie. Jednak środki klientów nie są gwarantowane przez żadną zewnętrzną instytucję.
FRAGMENTY OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY
PRZEDMIOT UMOWY
3.2. Na podstawie postanowień umowy Klient postawi do dyspozycji Finroyal określoną ilość środków finansowych i przeniesie ich własność na rzecz Finroyal a Finroyal zobowiąże się je zwrócić, w określonym czasie i na zasadach opisanych w umowie.
CUT-KARA UMOWNA
9.1. W przypadkach wypowiedzenia przez Klienta umowy zawartej na czas nieokreślony, przed upływem sześciu miesięcy, Finroyal nie ma obowiązku zapłaty odsetek, o których mowa pkt 8, a Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Finroyal kary umownej - CUT, w wysokości 4 proc. wartości umowy, co do której umowa została wypowiedziana.
Monika Krześniak