Morgan Stanley jest pierwszą zagraniczną firmą inwestycyjną, która na podstawie tzw. paszportu europejskiego tj. działając na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako zagraniczna firma inwestycyjna na podstawie zezwolenia udzielonego przez organ nadzoru właściwy dla kraju jej siedziby, po poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego w trybie przepisów art. 117 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi została dopuszczona do działania na TGE jako dom maklerski.
Spółka będzie działać na obu kluczowych rynkach TGE: Rynku Dnia Następnego i Bieżącego i Rynku Terminowym Towarowym.

„Morgan Stanley to znaczący gracz na europejskich rynkach energii. Fakt, że wszedł w poczet naszych członków oznacza, że Towarowa Giełda Energii staje się ważnym miejscem na europejskiej mapie. Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo Morgan Stanley w rynkach energii na TGE przyczyni się znacząco do poprawienia płynności tych rynków”– powiedział Grzegorz Onichimowski, prezes TGE. Dodał on, że kolejnym ważnym aspektem jest skorzystanie po raz pierwszy przez podmiot zagraniczny z możliwości uczestnictwa w TGE dzięki tzw. paszportowi europejskiemu. Przetarcie tej drogi przez tak dużą instytucję skłoni innych wielkich europejskich graczy do wejścia na parkiet TGE.

TGE powstała pod koniec 1999 roku, a działalność operacyjną rozpoczęła 30 czerwca 2000 roku, kiedy zawarte zostały pierwsze kontrakty na dostawę energii elektrycznej na tzw. Rynku Dnia Następnego. Obecnie TGE prowadzi następujące rynki: Rynek Dnia Następnego i Bieżącego, Rynek Terminowy Towarowy z fizyczną dostawą, Rynek Praw Majątkowych dla OZE i Kogeneracji. (OZE – odnawialne źródła energii; kogeneracja to proces w którym energia zawarta w paliwie zamieniana jest w jednym procesie technologicznym w energię elektryczną i cieplną).

TGE prowadzi również Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE oraz w wysokosprawnych źródłach kogeneracyjnych, a także Rynek Uprawnień do Emisji CO2.