Wpływ na poprawę ocen koniunktury mają korzystne, lepsze niż przed miesiącem, prognozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej, a także mniej pesymistyczne niż w marcu odpowiednie oceny bieżące.

Z badania wynika, że w kwietniu bieżącego roku ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie plus 1 (w marcu minus 5). Poprawę koniunktury sygnalizuje 21 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 20 proc. (w marcu odpowiednio 19 proc. i 24 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Według GUS bieżący portfel zamówień, produkcja budowlano-montażowa oraz sytuacja finansowa są oceniane mniej pesymistycznie niż w ubiegłym miesiącu.

"Odpowiednie przewidywania są korzystne i lepsze od formułowanych w marcu. Spośród badanych przedsiębiorstw 21 proc. planuje, że będzie prowadziło prace budowlano-montażowe za granicą (przed rokiem 22 proc.). Dyrektorzy przedsiębiorstw, które będą prowadziły prace budowlano-montażowe za granicą, spodziewają się wzrostu portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na tych rynkach, choć w nieco mniejszej skali niż przed rokiem. Nieznacznie zmniejszają się trudności w terminowym ściąganiu należności za wykonane roboty budowlano-montażowe" - napisano w komentarzu do badania.

"Planowany jest wzrost zatrudnienia. Należy spodziewać się także podniesienia cen robót budowlano-montażowych" - dodano.

Z badania wynika także, że w kwietniu 16 proc. przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 74 proc. jako wystarczające, a 10 proc. jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 18 proc., 70 proc., 12 proc.).

"Przedsiębiorcy zgłaszają w kwietniu wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 71 proc. (67 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.)" - dodano.