Na rynek usług finansowych będą mogli wejść nowi dostawcy usług - instytucje płatnicze oraz biura usług płatniczych - przewiduje przyjęty we wtorek przez rząd projekt ustawy o usługach płatniczych.

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało w wtorkowym komunikacie, że projekt wdraża do prawa polskiego postanowienia dyrektywy (tzw. dyrektywa PSD), która określa zasady wykonywania usług płatniczych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

"Wdrożenie tych przepisów powinno umożliwić obywatelom, przedsiębiorcom oraz innym uczestnikom obrotu gospodarczego realizację płatności na podstawie jasnych i klarownych zasad prawnych" - napisano w komunikacie CIR.

Służby prasowe rządu wyjaśniły, że dotąd kraje miały własne, wewnętrzne zasady realizacji płatności, co skutkowało dodatkowymi kosztami i utrudnieniami.

"Jednolite zasady realizacji płatności będą korzystne dla wszystkich podmiotów świadczących usługi płatnicze, umożliwiając im konkurencję na całym unijnym rynku" - informuje CIR.

W komunikacie dodano, że na gruncie polskim przyjęcie rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy pobudzi rozwój obrotu bezgotówkowego oraz ujednolici warunki wykonywania płatności krajowych i przygranicznych. Ponadto implementowane przepisy umożliwią Polsce w przyszłości płynne przejście do strefy euro.

Zgodnie z projektem ustawy, na rynek usług finansowych wejdą nowi dostawcy usług - instytucje płatnicze oraz biura usług płatniczych. Instytucja płatnicza, po otrzymaniu zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) albo odpowiedni organ nadzoru jednego z państw członkowskich, będzie mogła świadczyć usługi na terenie całej UE, na zasadzie jednolitego paszportu.

Według rządu instytucja płatnicza ma być przeciwwagą dla banków, które obecnie są głównymi dostawcami usług płatniczych na polskim rynku. Zaznaczono, że o ile obecnie usługi tego typu należą w Polsce do tzw. wolnej działalności gospodarczej, to po wejściu w życie ustawy uzyskają status działalności regulowanej i zostaną poddane nadzorowi KNF.

W projekcie uregulowano także szczegółowo cele nadzoru, czynności podejmowane w jego ramach oraz uprawnienia Komisji. Ma to zapewnić bezpieczeństwo finansowe podmiotów świadczących usługi płatnicze oraz ochronę użytkowników tych usług. Zgodnie z nowym prawem, instytucja płatnicza musi posiadać kapitał założycielski, dostosowany do prowadzonej działalności (w wysokości 20, 50 lub 125 tys. euro) oraz fundusze własne.

Natomiast biura usług płatniczych będą mogły świadczyć usługi płatnicze w ograniczonym zakresie (np. przekazy pieniężne, wpłaty na rachunki), na ograniczoną skalę (obroty do 500 tys. euro miesięcznie) oraz działać tylko w Polsce. Nadzór nad biurami będzie sprawować KNF.

Do kategorii dostawców usług płatniczych zaliczono, na równi z bankami, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-pożyczkowe oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

"Dzięki nowej ustawie drobni przedsiębiorcy, np. podmioty prowadzące działalność o charakterze rodzinnym czy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej - będą mogły kontynuować swoją działalność w formie uregulowanej" - uważa rząd.

Do usług płatniczych będą zaliczane m.in.: prowadzenie rachunku, wpłaty i wypłaty gotówki, przelewy, zlecenia. Ponadto w katalogu takich usług znajdą się też płatności przekazywane przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu będącemu pośrednikiem między użytkownikiem zlecającym transakcję a odbiorcą (gdy płatność przekazywana jest przy użyciu urządzenia telekomunikacyjnego cyfrowego lub informatycznego), usługi płatnicze polegające na wydawaniu instrumentów płatniczych czy zawierania umów o przyjmowanie zapłaty przez użyciu tych instrumentów.

"Usunięcie barier w realizacji usług płatniczych zwiększy konkurencję między podmiotami świadczącymi tego typu usługi, przyczyni się do wzrostu zaufania konsumentów do nowoczesnych instrumentów płatniczych oraz doprowadzi do harmonizacji przepisów prawnych regulujących taką działalność na terenie całej UE" - zapewnia CIR.