W czwartek - dniu, kiedy w kopalniach spółki rozpoczęło się związkowe referendum w sprawie prywatyzacji i ewentualnego protestu płacowego - zarząd JSW ogłosił w wewnątrzzakładowym wydawnictwie zasady upublicznienia spółki oraz związanego z tym pakietu pracowniczego.

Według zarządu, najważniejsze postulaty strony społecznej są spełnione. To przede wszystkim zachowanie przez Skarb Państwa w JSW co najmniej 50 proc. plus jedna akcja, przekazanie akcji pracowniczych całej załodze (zarówno tym uprawnionym ustawowo, jak i pozostałym), gwarancje zatrudnienia na 5 lat (związki żądały 10-letnich gwarancji) oraz utworzenie specjalnej transzy akcji w ofercie publicznej, skierowanej do pracowników grupy JSW i Kombinatu Koksochemicznego (KK) Zabrze, który wkrótce będzie jej częścią.

Gwarancje zatrudnienia dotyczą pracowników produkcyjnych

Gwarancje zatrudnienia dotyczą pracowników produkcyjnych; nie obejmują osób, które osiągną wiek emerytalny. W przypadku zwolnienia osoby objętej gwarancjami firma ma wypłacić przeciętne wynagrodzenie do końca okresu ochronnego, nie więcej jednak niż za 15 miesięcy.

Zarząd JSW zapewnił pracowników, że proponowane regulacje są wspólną decyzją kierownictwa firmy oraz ministerstw: gospodarki i Skarbu Państwa. Wkrótce na walnym zgromadzeniu JSW ma być zmieniony statut, by po jej upublicznieniu Skarb Państwa zapewnił sobie kontrolę nad spółką, wprowadzając dodatkowy mechanizm kontrolny.

Sprawa przydziału 15 proc. bezpłatnych akcji dla pracowników

Sprawa przydziału 15 proc. bezpłatnych akcji dla pracowników budziła w JSW emocje, bo zgodnie przepisami przysługują one tym, którzy pracowali w firmie w okresie 10 lat przed jej komercjalizacją, która nastąpiła w 1993 r. Zdecydowano jednak, że darmowe akcje mogą otrzymać także pracownicy, którzy rozpoczęli pracę w spółkach JSW po 1 kwietnia 1993 r., w drodze skierowanej do nich specjalnej emisji akcji (cenę objęcia akcji przez pracowników sfinansuje JSW), a także KK Zabrze. Do JSW ma być niebawem wniesione 85 proc. akcji tego kombinatu.

W ramach ustawowych uprawnień akcje otrzyma ponad 10,5 tys. obecnych oraz ok. 37 tys. byłych pracowników grupy JSW, a także 11,3 tys. osób, które rozpoczęły pracę w spółkach grupy już po komercjalizacji. W sumie będzie to ok. 58,8 tys. osób, nie licząc ponad 8 tys. pracowników kopalni Budryk, Koksowni Przyjaźń i KK Zabrze. Warunkiem przekazania akcji będzie wprowadzenie JSW na giełdę.