UOKiK poinformował, że przedsiębiorca w umowach ograniczał swoją odpowiedzialność, m.in. zastrzegał, że nie ponosi konsekwencji za szkody wyrządzone przy instalacji urządzeń umożliwiających dostęp do sieci.

"Zgodnie z prawem, nie jest dopuszczalne wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez profesjonalnych monterów instalujących na zlecenie operatora sieci urządzenia umożliwiające dostęp do Internetu. Konsument może wystąpić z roszczeniem przeciwko operatorowi o naprawienie wyrządzonej szkody" - podkreślił Urząd.

Spółka zobowiązała się do zaniechania tych praktyk

UOKiK poinformował też, że spółka zobowiązała się do zaniechania tych praktyk. Prezes Urzędu nałożyła na firmę obowiązek wykonania tego zobowiązania oraz złożenia sprawozdania o stopniu jego realizacji. Decyzja jest ostateczna.

W przypadku niewykonania tego obowiązku, przedsiębiorcy grozi kara do 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

Igloonet świadczy usługi dostępu do Internetu na terenie Bochni.