"W lutym 2011 r. Polska wypełniała kryterium stóp procentowych. Średnia długoterminowa stopa procentowa za ostatnie 12 miesięcy wynosiła 5,8 proc. i była o 1,5 pkt. proc. niższa od wartości referencyjnej" - napisano.

"Znaczny wzrost wartości referencyjnej w marcu (o 2,3 pkt. proc.) wynikał z włączenia do grupy referencyjnej Łotwy, gdzie średnioroczna dynamika cen po raz pierwszy od 11 miesięcy nie była ujemna (0,0 proc.) i różniła się od analogicznej wielkości w strefie euro o 1,9 pkt. proc., a więc o mniej niż +znaczące odchylenie+, o którym mowa w Raportach o konwergencji 2010" - dodano.

"Łotwa zastąpiła w grupie referencyjnej Niemcy. Gdyby jednak Łotwę wykluczono z tej grupy, wartość referencyjna pozostałaby na niezmienionym poziomie 5,2 proc. i Polska nie wypełniałaby kryterium stóp procentowych" - napisano.

W lutym 2011 r. Polska nie wypełniała kryterium stabilności cen, gdyż średnie tempo wzrostu indeksu HICP w Polsce w ostatnich 12 miesiącach wynosiło 2,6 proc. (tak jak przed miesiącem) i przekraczało wartość referencyjną, wynoszącą 2,3 proc.

"Spadek wartości referencyjnej wynikał z włączenia Łotwy (obok Holandii i Słowacji) do grupy państw referencyjnych. Gdyby jednak Łotwę z niej wykluczono, wartość referencyjna wzrosłaby do 2,8 proc." - napisano.