W wypadku kont bankowych firmy sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Tendencja jest odwrotna. Ogranicza się liczbę rachunków, aby móc centralnie kontrolować pozycję finansową firmy, często sprowadza się to do posiadania po jednym rachunku dla każdej waluty. Pozornie stwarza to komfort kontroli nad wszystkimi środkami w jednym miejscu, pociąga jednak za sobą konieczność codziennej dekretacji wyciągu i mozolnego uzgadniania pozycji z wieloma działami wewnątrz firmy.

Oto cztery podstawowe narzędzia zarządzania środkami na wielu rachunkach bankowych wraz z przykładami ich zastosowania.

1. Konsolidacja sald – jest rozwiązaniem umożliwiającym automatyczne przeksięgowywanie środków między różnymi rachunkami klienta. Przeksięgowanie może się odbywać wielokrotnie w ciągu dnia, w wybranych przez klienta godzinach. Przeksięgowane mogą być określone kwoty i całe salda, zarówno dodatnie, jak i ujemne. Przeksięgowanie może się odbywać między rachunkami w jednej bądź wielu walutach. Istnieje także możliwość redystrybucji (zwrotnego przekazywania) środków, np. na koniec dnia rachunki są zerowane, następuje konsolidacja na rachunku głównym firmy, a w następnym dniu proces jest odwrotny. Banki oferują dużą elastyczność w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

2. Bieżąca kontrola salda (tzw. saldo netto) – jest to usługa pozwalająca powiązać kilka rachunków ze sobą, tak aby umożliwić kontrolowanie sumy dostępnych środków na wielu rachunkach naraz.

Dzięki tej usłudze możliwe jest np. wykonanie przelewu obciążającego rachunek, na którym nie ma środków (poniżej faktycznego salda) tylko dlatego, iż rachunek ten jest powiązany z innym rachunkiem, na którym znajdują się środki na pokrycie obciążenia. Usługa ta pozwala traktować kilka rachunków tak, jakby w istocie były jednym syntetycznym saldem. Elastyczność tej usługi pozwala objąć wspólną kontrolą, w zależności od wyboru, salda dodatnie, salda ujemne (posiadane kredyty obrotowe) oraz rachunki w różnych walutach.

3. Raportowanie aktywów i pasywów online – przy rozproszonej strukturze organizacyjnej firmy ważne jest posiadanie informacji o bieżącej pozycji środków na wielu rachunkach. Nowoczesne systemy bankowości internetowej (takie jak Millenet Banku Millennium) mają funkcjonalność agregowania i pokazywania dowolnej sumy sald rachunków, zarówno dodatnich, jak i ujemnych, w podziale na aktywa, pasywa oraz per saldo. Dodatkowo system zapewnia możliwość wyświetlenia pozycji gotówkowej na rachunkach prowadzonych w różnych walutach. W zależności od wyboru użytkownika prezentuje bieżące saldo z różnych walut przeliczone po aktualnym kursie banku.

4. Kompensacja odsetek wielu rachunków – to jeszcze jedno ważne narzędzie, które pozwala na gromadzenie odsetek na jednym wskazanym rachunku mimo posiadania różnych stanów środków na wielu rachunkach. Dodatkowo zapewnia lepszy wynik odsetkowy, identycznie, jak gdyby środki zgromadzone były na jednym wspólnym rachunku.

Każda z firm ma inną specyfikę działalności oraz inne potrzeby. Doradcy bankowości transakcyjnej służą radą w dobraniu optymalnej konfiguracji funkcjonalności.