Przygotowany przez resort finansów projekt wdraża do polskiego prawa postanowienia dyrektywy unijnej z września 2009 r., której przepisy zwiększają stabilność i bezpieczeństwo rynku finansowego.

Projekt określa zasady współpracy między organami nadzorczymi w państwach Unii Europejskiej i państwach trzecich a Komisją Nadzoru Finansowego. Chodzi m.in. o sprawniejszą wymianę informacji między tymi instytucjami.

"W przypadku wzajemnego przekazywania informacji, organy nadzorcze sprawujące nadzór ostrożnościowy będą zwolnione z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej i bankowej. Nadzór ostrożnościowy polega na sprawdzaniu, czy instytucje finansowe spełniają wymogi kapitałowe" - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego rządu.

Projekt przewiduje, że zaangażowanie banku wobec klienta lub grupy powiązanych klientów (np. osób fizycznych) nie będzie mogło przekroczyć 25 proc. funduszy własnych tego banku. Z kolei zaangażowanie banku wobec np. innego banku krajowego, zagranicznego czy instytucji kredytowej - nie będzie mogło przekroczyć 25 proc. funduszy własnych tego banku lub 150 mln euro.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.