Zysk netto grupy PKN Orlen w IV kwartale 2010 roku wzrósł do 541,02 mln zł z 302,1 mln zł przed rokiem. Był zgodny ze średnią prognoz analityków na poziomie 554 mln zł.

Zysk operacyjny w tym okresie wzrósł do 746,8 mln zł z 333,7 mln zł rok wcześniej i był również zgodny z konsensusem, który zakładał - 743,4 mln zł EBIT-u.

Przychody grupy wzrosły do 22,93 mld zł z 17,8 mld zł w analogicznym okresie 2009 r. i były nieco wyższe od oczekiwań rynkowych na poziomie 22,2 mld zł.

Dodatni wpływ rosnących cen ropy na wycenę zapasów w skali grupy w IV kwartale wyniósł 499 mln zł i był o 336 mln zł wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Reklama

Łączny wpływ zmian czynników makroekonomicznych obejmujących dyferencjał Ural/Brent, marże modelowe i kursy walutowe oraz wolumenów sprzedaży na zysk operacyjny Grupy Orlen był dodatni i wyniósł 344 mln zł (r/r).

"Ujemny wpływ zmiany salda na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości (-) 236 mln zł (r/r) to przede wszystkim efekt ujęcia w IV kwartale 2010 roku jednorazowych, niepieniężnych efektów aktualizacji wartości składników rzeczowego majątku trwałego w wysokości (-) 256 mln zł dotyczących głównie Orlen Lietuva, Anwil i Rafinerii Trzebinia" - podała spółka.

Reklama

Po czterech kwartałach zysk netto grupy wzrósł do 2,37 mld zł z 1,31 mld zł rok wcześniej, zysk operacyjny wzrósł do 3,12 mld zł z 1,1 mld zł, a przychody zwiększyły się do 83,5 mld zł z 67,9 mld zł.

Spółka podała w czwartek w komunikacie prasowym, że w 2010 roku PKN Orlen uzyskał największe w historii łączne wolumeny sprzedaży. Firma zwiększyła przerób ropy do 28 mln ton, a łączne wolumeny sprzedaży wyniosły 34 mln ton.

Zadłużenie netto grupy na koniec grudnia wyniosło 7,85 mld zł

Zadłużenie netto grupy na koniec grudnia wyniosło 7,85 mld zł i było o 2,42 mld zł niższe w porównaniu ze stanem z końca 2009 r.

"Zmniejszenie zadłużenia netto jest efektem spłaty kredytów oraz zmiany salda środków pieniężnych i wyceny zadłużenia w łącznej wysokości (-) 2.609 mln zł przy wzroście o 193 mln zł z tytułu różnic kursowych z przeszacowania" - podano w raporcie.

Wynik operacyjny PKN Orlen w IV kw. 2010 r. wzrósł rok do roku o 338 mln zł, do 770 mln zł.Poprawa nastąpiła we wszystkich segmentach operacyjnych spółki. Na wzrost zysku operacyjnego segmentu rafineryjnego o 324 mln zł r/r wpłynęły czynniki makroekonomiczne, obejmujące dyferencjał Ural/Brent, marżę rafineryjną i kursy walutowe oraz dodatni wpływ wzrostu cen ropy naftowej na wycenę zapasów.

Z kolei poprawa wyników segmentu petrochemicznego o 35 mln zł rok do roku to głównie efekt wyższego poziomu marż petrochemicznych, który został częściowo ograniczony umocnieniem średniego kursu złotego względem euro. Wyższy o 27 mln zł rok do roku zysk segmentu detalicznego to głównie efekt wyższych wolumenów sprzedaży oraz marż paliwowych i pozapaliwowych.

Grupa Orlen Lietuva miała 88 mln zł straty operacyjnej. Wynik też był niższy o 24 mln zł rok do roku.

"Dodatni wpływ wyceny zapasów, poprawa czynników makroekonomicznych oraz wzrost wolumenowej sprzedaży segmentu rafineryjnego zostały pomniejszone o (-) 138 mln zł (r/r) z tytułu pozostałej działalności operacyjnej obejmującej przede wszystkim jednorazowe, niepieniężne efekty aktualizacji wartości składników rzeczowego majątku trwałego oraz rezerwy na ryzyka gospodarcze" - napisano w raporcie.

W rezultacie wynik segmentu rafineryjnego był niższy o 50 mln zł rok do roku. Wyższy o 1 mln zł był natomiast wynik segmentu detalicznego. Koszty funkcji korporacyjnych spadły o 25 mln zł w związku z przeprowadzonymi działaniami w zakresie optymalizacji kosztów działalności.

Zysk operacyjny Unipetrolu wyniósł 32 mln zł

Zysk operacyjny Unipetrolu wyniósł 32 mln zł. Był wyższy o 90 mln zł rok do roku.

"Wyższy o 47 mln zł (r/r) wynik segmentu rafineryjnego to głównie efekt pozytywnego wpływu czynników makroekonomicznych oraz zmian cen ropy na wycenę zapasów przy niekorzystnym wpływie zmiany struktury sprzedaży w rezultacie zmniejszonego obciążenia instalacji Hydrokrakingu rafinerii w Litwinowie. Wynik segmentu petrochemicznego był wyższy o 41 mln zł (r/r) w efekcie wzrostu wolumenów sprzedaży i poprawy marż petrochemicznych oraz pozytywnego oddziaływania zmian cen produktów petrochemicznych na wycenę zapasów" - poinformowała spółka.

Natomiast niższy o 10 mln zł wynik segmentu detalicznego to głównie efekt niższych marż ze sprzedaży produktów paliwowych i pozapaliwowych, przy utrzymaniu wolumenów na tle malejącej konsumpcji paliw.

Niższe o 12 mln zł rok do roku koszty funkcji korporacyjnych wynikają przede wszystkim z optymalizacji kosztów działalności.