Instytut prognozuje, że w 2011 roku polska gospodarka urośnie o 3,7 proc. W ujęciu kwartalnym, wzrost PKB będzie się obniżał od 4,1 proc. w I kwartale do 3,3 proc. w IV kwartale.

"Malejące tempo wzrostu w kwartałach będzie, przy ogólnej stabilizacji koniunktury, w dużej mierze efektem statystycznym, wynikającym ze zwiększającej się w każdym kolejnym kwartale bazy odniesienia" - napisano w komentarzu do raportu.

"W 2012 roku wzrost PKB w Polsce wyniesie 4,1 proc., co będzie możliwe między innymi dzięki rosnącym inwestycjom oraz poprawie na rynku pracy" - dodano.

Pod koniec października 2010 roku IBnGR prognozował, że wzrost PKB w 2011 wyniesie 3,4 proc.

IBnGR prognozuje, że na koniec roku stopa bezrobocia wyniesie 10,8 proc.

IBnGR prognozuje, że popyt krajowy w bieżącym roku wyniesie 3,9 proc., zaś w 2012 roku 3,8 proc.

"Najistotniejszą zmianą w strukturze wzrostu popytu krajowego w latach 2011-2012 będzie odrodzenie się po dwóch latach popytu inwestycyjnego. Według prognozy IBnGR, w 2011 roku nakłady brutto na środki trwałe wzrosną o 7,4 proc., a rok później ten wzrost wyniesie 8,1 proc. W 2011 roku spożycie ogółem wzrośnie o 3,0 proc., natomiast rok później wzrost ten wyniesie 3,8 proc." - napisano.

W ocenie IBnGR, w latach 2011-2012 należy spodziewać się znacznie niższego niż w roku 2010 przyrostu zapasów w przedsiębiorstwach, który to przyrost był w ubiegłym roku ważnym czynnikiem wzrostu PKB" - dodano.

IBnGR prognozuje, że na koniec roku stopa bezrobocia wyniesie 10,8 proc., zaś w następnym roku bezrobocie obniży się do 9,6 proc.

W ocenie Instytutu, na koniec grudnia 2011 roku inflacja wyniesie 3,0 proc.

"W latach 2011-2012 spodziewany jest szybszy wzrost zatrudnienia w polskiej gospodarce, który wyniesie odpowiednio 1,7 proc. oraz 2,5 proc. Poprawa na rynku pracy skutkowała będzie wzrostem presji płacowej. (...) wynagrodzenia brutto w 2011 roku wzrosną realnie o 3,3 proc., a w 2012 roku wzrost ten wyniesie 3,5 proc." - napisano.

W ocenie Instytutu, na koniec grudnia 2011 roku inflacja wyniesie 3,0 proc., a średnioroczny poziom wyniesie 3,2 proc. Na koniec 2012 roku IBnGR przewiduje, że inflacja wyniesie 2,8 proc.

"W I połowie 2011 roku presja inflacyjna może jeszcze wzrastać, ale w II połowie roku tempo wzrostu cen powinno już maleć za sprawą zaostrzenia polityki monetarnej banku centralnego. Presję inflacyjną będzie także łagodziła aprecjacja złotego" - napisano.

"W latach 2011-2012 nastąpi aprecjacja złotego. Według prognozy IBnGR, w 2011 roku średnioroczne kursy euro i dolara wyniosą 3,8 zł oraz 2,8 zł, natomiast w 2012 roku średni kurs euro wyniesie 3,7 zł, a dolara 2,7 złotego" - dodano.

Import wzrośnie w tym roku o 6,7 proc., natomiast eksport o 6,2 proc.

Zdaniem autorów raportu, w bieżącym roku oczekiwać należy nieco szybszego wzrostu importu niż eksportu, co spowoduje, że wkład handlu zagranicznego w tworzenie PKB będzie ujemny.

"Import wzrośnie w tym roku o 6,7 proc., natomiast eksport o 6,2 proc. W 2012 roku sytuacja powinna się odwrócić - eksport rósł będzie nieznacznie szybciej niż import. Prognozowany wzrost eksportu wynosi 6,7 proc. wobec wzrostu importu o 6,3 proc." - napisano.

"W ocenie IBnGR, w 2012 roku gospodarka europejska ma szansę rozwijać się szybciej niż w roku 2011, co będzie podstawową przyczyną prognozowanej poprawy w handlu zagranicznym" - dodano.

Instytut oparł swoje prognozy na założeniach, że stopy procentowe wzrosną w 2011 r. łącznie o 100 pb, złoty w latach 2011-2012 ulegnie nieznacznej aprecjacji oraz, że w latach 2011-2012 sytuacja finansowa w strefie euro będzie się stopniowo stabilizować.