"W ocenie Rady, nadal ograniczona presja inflacyjna i płacowa w polskiej gospodarce, niepewność dotycząca skali przyspieszania wzrostu PKB w Polsce i ożywienia gospodarczego na świecie uzasadniają utrzymanie stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie" - napisano w komunikacie.

"Jednocześnie Rada będzie w dalszym ciągu analizowała ewentualne sygnały narastania presji inflacyjnej" - dodano.

W ocenie RPP w kolejnych miesiącach CPI będzie rosła przez wysoką dynamikę cen paliw oraz wyższe stawki VAT. Jednocześnie, w porównaniu z poprzednim komunikatem, jako czynniki wywierające presję na inflację zniknęła żywność i energia.

"W listopadzie 2010 r. roczna inflacja CPI obniżyła się do poziomu 2,7 proc., pozostając powyżej celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5 proc. Spadek inflacji związany był głównie z obniżeniem się dynamiki cen żywności i energii. Na niezmienionym poziomie utrzymała się większość wskaźników inflacji bazowej. Na wysokim poziomie kształtuje się dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu" - napisano.

RPP ocenia, że wzrost PKB w III kwartale przyspieszył

"W najbliższych miesiącach można oczekiwać podwyższenia inflacji CPI ze względu na wysoką dynamikę cen paliw oraz podwyższenie większości stawek VAT w 2011 r." - dodano.

RPP ocenia, że wzrost PKB w III kwartale przyspieszył.

"Dane dotyczące polskiej gospodarki wskazują na przyspieszenie wzrostu gospodarczego w III kw. br. Szybciej niż w poprzednich kwartałach rosła konsumpcja prywatna, czemu sprzyjał wzrost zatrudnienia. W kierunku wyższego wzrostu konsumpcji mogły także oddziaływać czynniki o charakterze przejściowym" - napisano.

"Na niskim poziomie utrzymuje się dynamika wynagrodzeń w gospodarce, w tym w sektorze przedsiębiorstw. Wzrost płac jest prawdopodobnie ograniczany przez rosnącą aktywność zawodową, która ma również wpływ na wzrost stopy bezrobocia, co potwierdzają dane BAEL za III kw. br. Nadal brak jest wyraźnego ożywienia aktywności inwestycyjnej. Systematycznie wzrasta jednak wykorzystanie mocy wytwórczych. Mimo że sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw kształtuje się korzystnie, to jednak widoczne jest coraz większe zróżnicowanie pomiędzy sytuacją eksporterów i firm nie prowadzących działalności eksportowej" - dodano.