Przygotowany w resorcie skarbu projekt zakłada ujednolicenie uprawnień korporacyjnych Skarbu Państwa w spółkach. Zgodnie z przyjętymi przez rząd zapisami w rękach ministra skarbu skupione zostaną uprawnienia właścicielskie dotyczące spółek należących do skarbu państwa, a sprawowane dotąd przez kilkanaście centralnych i terenowych jednostek administracji.

Dotychczasowe uprawnienia ministrów w dziedzinie regulacji poszczególnych obszarów gospodarki zostaną utrzymane.

CIR podał, że projekt uwzględnia postulaty Narodowego Programu Nadzoru Właścicielskiego, opracowanego przez Radę Gospodarczą przy premierze. Projekt zawiera przepisy tworzące Komitet Nominacyjny, który będzie nominował członków rad nadzorczych spółek o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa. Takie rozwiązanie proponowała Rada. Zgodnie z jej zaleceniami do projektu ustawy wprowadzono zasadę, że w radach nadzorczych i zarządach wszystkich spółek z udziałem Skarbu Państwa nie będą mogli zasiadać przedstawiciele załogi.

Projekt obejmuje wszystkie przepisy dotyczące nadzoru właścicielskiego

Projekt obejmuje wszystkie przepisy dotyczące nadzoru właścicielskiego, zawarte obecnie w różnych aktach prawnych - ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawie o zasadach wykonywania uprawnień właścicielskich przysługujących Skarbowi Państwa. W projekcie uregulowano też kwestie gospodarowania autorskimi prawami majątkowymi i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - podało CIR.

Komitet Nominacyjny ma doprowadzić do podniesienia jakości nadzoru nad kluczowymi spółkami Skarbu Państwa. "Komitet będzie udzielał rekomendacji kandydatowi na członka rady nadzorczej, która będzie podstawą do wzięcia jego kandydatury pod uwagę przy obsadzeniu stanowiska w radzie" - podało Centrum. "Ta rekomendacja będzie niezbędnym warunkiem, aby kandydat mógł zostać zgłoszony przez Skarb Państwa do rady nadzorczej na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy" - wyjaśnia CIR.