Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o ofercie publicznej. Już za 14 dni zagraniczne firmy, debiutujące na warszawskim parkiecie będą mogły publikować prospekty emisyjne w języku angielskim.

Nowelizacja ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dostosowuje polskie regulacje do prawa unijnego. Obowiązująca do dziś ustawa o ofercie publicznej jest niezgodna z dyrektywą UE. Komisja Europejska zwróciła na to Polsce uwagę w maju 2010 r.

Problem dotyczył w jakim języku ma być publikowany prospekt emisyjny. Polskie przepisy stanowią, że w przypadku dokonywania publicznej oferty lub wnioskowania o dopuszczenie do obrotu na naszym rynku, prospekt zatwierdzony przez macierzyste państwo członkowskie emitenta zawsze musi być tłumaczony na język polski.

Dyrektywa Komisji szła w innym kierunku, tj. prospekty emisyjne sporządza się w języku dopuszczonym przez właściwy organ macierzystego dla emitenta kraju członkowskiego. Udostępnia się je w języku dopuszczonym przez właściwe organy każdego przyjmującego państwa albo w języku przyjętym w sferze międzynarodowych finansów, czyli angielskim.

Po zmianach w Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, to emitent będzie decydował, w jakim języku chce przedstawić prospekt emisyjny na naszym rynku. Jeżeli wybierze angielski, to podsumowanie prospektu będzie musiał przedstawić w języku polskim. Ustawodawca poszedł na rękę przedsiębiorcom i do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem nowelizacji, mają zastosowanie nowe przepisy.

BB