Pomocą objęci będą przedsiębiorcy prowadzący działalność na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność wytwórczą, usługową lub handlową, a także prowadzący gospodarstwa agroturystyczne.

Projekt przewiduje, że przepisy ustawy będą miały zastosowanie w przypadku konieczności udzielania pomocy w usuwaniu szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, które dotknęły przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze gmin lub miejscowości.

Oznacza to, że pomoc będzie uruchamiana tylko w przypadku wystąpienia klęski większych rozmiarów, która spowoduje określenie przez Radę Ministrów wykazu gmin ją dotkniętych. Indywidualna ocena przedsiębiorcy jego sytuacji nie będzie miała wpływu na możliwość uzyskania pomocy.

Pomoc tylko dla przedsiębiorstwach, które nie były w upadłości przed kryzysem

Pomoc będzie polegała na udzieleniu przedsiębiorcy pożyczki, która na określonych zasadach będzie w części lub w całości umarzana; będzie skierowana na odbudowę tych firm, które przed wystąpieniem klęski nie były w stanie upadłości, ma ona służyć odbudowie zdrowych ekonomicznie przedsiębiorstw, a nie podtrzymywaniu działalności firm będących w kryzysie. Dlatego pomoc będą mogli uzyskać ci przedsiębiorcy, którzy w dniu wystąpienia klęski żywiołowej nie spełniali kryteriów przedsiębiorcy zagrożonego i na których nie ciążył obowiązek zwrotu wcześniej uzyskanej pomocy, która była przyznana niezgodnie z prawem lub ze wspólnym rynkiem.

Pomoc jeśli nie otrzymał innej pomocy publicznej

Pomoc udzielana przedsiębiorcy nie może pokrywać szkód, na pokrycie których otrzymał on inne środki publiczne (np. otrzymał pomoc na odbudowę domu, w którym jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą). Wykluczenie to nie dotyczy pomocy udzielanej przez instytucje charytatywne. Pomoc będzie udzielana przez wybrane fundusze pożyczkowe, z którymi minister właściwy do spraw gospodarki podpisze umowy.

W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej minister właściwy do spraw gospodarki wyda rozporządzenie, które będzie wymagało zgłoszenia do Komisji Europejskiej i będzie stanowiło bezpośrednią podstawę uruchomienia pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych daną klęską.

Pożyczka do 50 tys. zł

Pożyczka udzielana będzie do wysokości poniesionej szkody, lecz nie więcej niż 50 000 zł. Pożyczki udzielać będą fundusze pożyczkowe, ponieważ działają one na lokalnych rynkach, znają lokalne potrzeby i uwarunkowania i są w stanie uruchomić akcję pożyczkową bezpośrednio na terenach dotkniętych klęską żywiołową.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej kwota pożyczki nie będzie przekraczać różnicy pomiędzy wysokością poniesionych szkód a odszkodowaniem wypłaconym przez ubezpieczyciela, w sytuacji gdy przedsiębiorca, w dniu wystąpienia, był ubezpieczony od następstw klęsk żywiołowych. W przypadku, gdy nie wykupił ubezpieczenia pożyczka może pokryć pełną stratę (gdy wynosiła ona do 50 000 PLN). Przedsiębiorcy będą składać do wybranego funduszu pożyczkowego, wnioski o udzielenie pożyczki w terminie do 6 miesięcy od daty wystąpienia klęski żywiołowej i tylko raz w czasie jednej klęski.