Z jakich źródeł pochodzą fundusze na funkcjonowanie instytucji kultury? Na jakie cele może być przeznaczone dofinansowanie pochodzące z Ministerstwa Kultury?
Realizacja zadań z zakresu kultury, w tym prowadzenie instytucji kultury, należy do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że źródłem pokrycia wydatków związanych z finansowaniem działalności tego typu zadań są dochody własne samorządów. Zgodnie z obowiązującą ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. nr 203, poz. 1966), rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania (Dz.U. z 29 kwietnia 2005 r.) – wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie finansowania działalności kulturalnej może mieć jedynie charakter celowy – skierowany na realizację najważniejszych i wybranych problemów, np. informatyzację bibliotek publicznych lub wsparcie przedsięwzięć artystycznych o dużym znaczeniu dla kultury narodowej. Dotacje z budżetu państwa nie mogą zastąpić środków na utrzymanie instytucji kultury, ich zapewnienie należy do obowiązków organizatora. Z tego względu celowe jest rozwiązanie, w którym środki kierowane są – w formie dotacji celowych – na wspieranie najważniejszych i najbardziej wartościowych pomysłów i inicjatyw kulturalnych.
Obowiązującym w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego sposobem podziału środków są konkursy. Od jakości przygotowywanych projektów, ich znaczenia dla kultury narodowej zależy zarówno fakt przyznania dotacji, jak i jej wysokość.