ROBERT GOLBA

firma doradcza Empirio

Problem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców jest istotny dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Samorządy mogą skorzystać z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 3.1 „Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego”.

Priorytetowo traktowane jest w tym zakresie wyrównywanie i spowalnianie odpływu wody z terenu kraju poprzez prawidłowe gospodarowanie wodą. Ponadto możliwa jest budowa, modernizacja i poprawa stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych, m.in. wałów, przepompowni, polderów oraz suchych zbiorników.

W każdym z województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych możliwe jest otrzymanie dofinansowania na: doskonalenie systemów zarządzania i monitoringu środowiska, ochronę dziedzictwa przyrodniczego, zapobieganie zagrożeniom i ograniczenie ich skutków.

Przykładem jest priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, w którym można wnioskować o dotacje na:

● wsparcie techniczne regionalnego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego,

● tworzenie polderów (w tym zalesianie) oraz odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych – wartość projektu do 40 mln zł,

● budowę, modernizację i poprawę stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych (np. wały, przepompownie, poldery, suche zbiorniki) – do 40 mln zł,

● zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom – do 4 mln zł,

zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii dla służb ratowniczych – do 4 mln zł,

● monitoring środowiskowy,

● budowa lub doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i poważnych awarii, w tym wyposażenie w sprzęt specjalistyczny,

● przedsięwzięcia w zakresie metod i narzędzi do analizowania zagrożeń poważnymi awariami,

● wprowadzanie systemów wczesnego ostrzegania.

Ponadto Program Operacyjny Kapitał Ludzki oferuje w ramach priorytetu V Dobre rządzenie środki na rozwój zasobów ludzkich personelu jednostek samorządu terytorialnego, stawiając na modernizację sposobu zarządzania, w tym systemu zarządzania kryzysowego. Programy szkoleniowe realizowane w ramach tego priorytetu obejmują poprawę zdolności regulacyjnych personelu administracji publicznej jednostek samorządu terytorialnego, prowadząc do poprawy jakości tworzonych strategii i polityk o zasięgu lokalnym i regionalnym, m.in. poprzez wzmocnienie zdolności do wykorzystywania nowoczesnych narzędzi programowania, efektywnej implementacji zaprogramowanych polityk oraz skutecznego zarządzania ryzykiem, w którego zakres wchodzi złożone planowanie strategiczne.

Wszystkie opisane działania są dofinansowywane w wysokości 85 proc. ze środków UE. Zarówno terminy naborów wniosków, jak i wysokość minimalnej oraz maksymalnej wielkości projektu, różnią się w zależności od województwa, w którym projekt będzie realizowany. Szczegółowych informacji należy szukać bezpośrednio na stronach internetowych poszczególnych województw. O dotacje mogą występować zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i ich jednostki organizacyjne.