Jak pozyskiwać środki z funduszy unijnych na budowę i modernizację systemu zarządzania kryzysowego? O jakie środki mogą ubiegać się samorządy? Na co mogą być one przeznaczone? Od czego zależy wysokość dofinansowania?
ROBERT GOLBA
firma doradcza Empirio
Problem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców jest istotny dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Samorządy mogą skorzystać z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 3.1 „Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego”.
Priorytetowo traktowane jest w tym zakresie wyrównywanie i spowalnianie odpływu wody z terenu kraju poprzez prawidłowe gospodarowanie wodą. Ponadto możliwa jest budowa, modernizacja i poprawa stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych, m.in. wałów, przepompowni, polderów oraz suchych zbiorników.
W każdym z województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych możliwe jest otrzymanie dofinansowania na: doskonalenie systemów zarządzania i monitoringu środowiska, ochronę dziedzictwa przyrodniczego, zapobieganie zagrożeniom i ograniczenie ich skutków.
Przykładem jest priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, w którym można wnioskować o dotacje na:
● wsparcie techniczne regionalnego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego,
● tworzenie polderów (w tym zalesianie) oraz odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych – wartość projektu do 40 mln zł,
● budowę, modernizację i poprawę stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych (np. wały, przepompownie, poldery, suche zbiorniki) – do 40 mln zł,
● zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom – do 4 mln zł,
zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii dla służb ratowniczych – do 4 mln zł,
● monitoring środowiskowy,
● budowa lub doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i poważnych awarii, w tym wyposażenie w sprzęt specjalistyczny,
● przedsięwzięcia w zakresie metod i narzędzi do analizowania zagrożeń poważnymi awariami,
● wprowadzanie systemów wczesnego ostrzegania.
Ponadto Program Operacyjny Kapitał Ludzki oferuje w ramach priorytetu V Dobre rządzenie środki na rozwój zasobów ludzkich personelu jednostek samorządu terytorialnego, stawiając na modernizację sposobu zarządzania, w tym systemu zarządzania kryzysowego. Programy szkoleniowe realizowane w ramach tego priorytetu obejmują poprawę zdolności regulacyjnych personelu administracji publicznej jednostek samorządu terytorialnego, prowadząc do poprawy jakości tworzonych strategii i polityk o zasięgu lokalnym i regionalnym, m.in. poprzez wzmocnienie zdolności do wykorzystywania nowoczesnych narzędzi programowania, efektywnej implementacji zaprogramowanych polityk oraz skutecznego zarządzania ryzykiem, w którego zakres wchodzi złożone planowanie strategiczne.
Wszystkie opisane działania są dofinansowywane w wysokości 85 proc. ze środków UE. Zarówno terminy naborów wniosków, jak i wysokość minimalnej oraz maksymalnej wielkości projektu, różnią się w zależności od województwa, w którym projekt będzie realizowany. Szczegółowych informacji należy szukać bezpośrednio na stronach internetowych poszczególnych województw. O dotacje mogą występować zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i ich jednostki organizacyjne.