Jakie są zasady przyznania wsparcia z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka?
Ewa Baranowska
dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Gospodarki
W ramach Poddziałania 6.2.2 PO IG, dofinansowanie można otrzymać na wstępne przygotowanie dużych, atrakcyjnych działek pod inwestycje. Szczegółowe warunki oraz zasady ubiegania się o wsparcie w jego ramach określa regulamin przeprowadzania konkursu. Łączna powierzchnia terenu zgłoszonego do wsparcia w ramach projektu nie może być mniejsza niż 40 ha. Jednak w przypadku, gdy teren składa się z kilku części, powierzchnia każdej z nich nie może być mniejsza niż 15 ha. Wnioskodawca musi być właścicielem lub wieczystym użytkownikiem terenu.
Poddziałanie 6.2.2 PO IG umożliwia również refundację niektórych kosztów związanych z przygotowaniem terenu pod inwestycje. Wnioskodawca może ubiegać się m.in. o dofinansowanie opracowań dotyczących koncepcji zagospodarowania terenu, w tym oceny stanu infrastruktury technicznej, analizy kosztów uzbrojenia czy projektów doradczo-promocyjnych.
W ramach tego poddziałania prowadzone są co kwartał otwarte nabory wniosków. Są one ogłaszane w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki. Nabór trwa miesiąc. Funkcję instytucji wdrażającej dla Poddziałania 6.2.2 pełni Departament Wdrażania Programów Operacyjnych Ministerstwa Gospodarki. Wnioski o dofinansowanie można składać bezpośrednio w siedzibie ministerstwa lub przesłać pocztą lub kurierem.
Wniosek o dofinansowanie oceniany jest najpierw przez pracowników Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych pod kątem zgodności z kryteriami formalnymi opisanymi w regulaminie przeprowadzania konkursu. Jeżeli podczas oceny formalnej stwierdzimy możliwe do skorygowania uchybienia, prosimy wnioskodawcę o poprawienie podania.
Następnie wniosek jest kierowany na posiedzenie Komisji Konkursowej i oceniany przez niezależnych ekspertów pod kątem zgodności z kryteriami merytorycznymi. Rekomendację Komisji i ekspertów musi następnie zatwierdzić Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które pełni funkcję instytucji zarządzającej.
W 2009 roku w ramach Poddziałania 6.2.2 do MG wpłynęło 10 wniosków o łącznej wartości niemal 5 mln 470 tys. zł. Dotychczas pozytywną rekomendację Komisji Konkursowej uzyskało sześć wniosków o wartości ponad 2 mln 630 tys. zł. Łącznie przyznano dofinansowanie w kwocie 2 mln 251 tys. zł. Kwoty, o których mowa, adresowane są do jednostek samorządu terytorialnego rozporządzających terenami o stosunkowo dużej powierzchni. Ponadto w MG prowadzimy prace nad zmianą kryteriów oceny projektów, co może wpłynąć na zwiększenie zainteresowania tym dofinansowaniem.