Sąd rozpoznaje sprawę w postępowaniu uproszczonym

Sprawa o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, chyba że wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę określoną w art. 5051 pkt 1 k.p.c.

Wierzyciel musi mieć miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce

Krąg podmiotów uprawnionych do wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego zakreśla art. 407 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2003 r., nr 60, poz. 535 z późn. zm.).

Właściciel powinien udowodnić, że podwyżka jest uzasadniona

Kalkulacja podwyżki czynszu powinna zawierać wskazanie sposobu obliczenia tego z jego składników, który stanowi podstawę wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu.

Wspólnota nie może udzielić zarządowi pełnomocnictwa

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy o własności lokali wspólnota mieszkaniowa nie może udzielić zarządowi pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o ustanowieniu służebności drogowej.