Samorządy mają wiele możliwości wspierania przedsiębiorczości na własnym terenie. Korzyści z wzajemnej współpracy pozwalają na rozwój regionu i ożywienie lokalnego rynku gospodarczego.
Jednym z głównych zadań gminy powinno być tworzenie korzystnych warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Dodatkowo w celu zrównoważonego rozwoju lokalnego samorządy powinny współpracować z przedsiębiorcami, w szczególności prowadzącymi działalność gospodarczą na ich terenie. Dobrym przykładem współdziałania władz z lokalnym biznesem jest samorząd Krosna. Dzięki jego zaangażowaniu oraz pomocy miejscowego urzędu pracy to miasto dotknięte mocno kryzysem staje na nogi. W konsekwencji skutecznych działań udało się utworzyć w mieście ponad 300 nowych firm. Dodatkowo lokali przedsiębiorcy dzięki dotacjom z powiatowego urzędu pracy zatrudnili 284 osoby, a dodatkowe 1000 zostało wysłanych na staże.

Zdania gminy

Rola władzy lokalnej w dzisiejszych realiach polega nie tylko na wykonywaniu zadań własnych czy sprawnym podejmowaniu decyzji w bieżącym funkcjonowaniu wspólnoty. Jej priorytetem powinno być przede wszystkim tworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju i poprawy poziomu życia społeczności lokalnej. Jednym z narzędzi w tym procesie jest strategia rozwoju danej gminy. Dokument ten wskazuje możliwe kierunki rozwoju. Pozwala na przygotowanie niezbędnych dokumentów programowych oraz podjęcie działań zmierzających do ich realizacji. Określone w takich dokumentach cele i zadania powinny znajdować praktyczne zastosowanie. Należy przy tym pamiętać, że wszystkie działania służące ochronie i podtrzymaniu rozwoju gospodarczego muszą odbywać się w sposób zorganizowany.
W tym celu samorządy powinny podejmować uchwały tworzące plany rozwoju gospodarczego, które umożliwiłby wsparcie działalności gospodarczej na terenie danego samorządu, a w konsekwencji przyczyniłby się do jego rozwoju. Następnym krokiem powinno być określenie wraz z przedstawicielami lokalnego biznesu przy jak najszerszym udziale mieszkańców lokalnych potrzeb. Kolejne zadanie dla gmin to przeanalizowanie programów operacyjnych. Dzięki temu oraz odpowiedniej analizie mocnych i słabych stron danego samorządu przed gminą powstaną szanse na zdobycie odpowiednich i dostosowanych do potrzeb samorządu środków finansowych. Dodatkowo na podstawie rozmów i konsultacji przeprowadzonych z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi może powstać projekt priorytetowych zadań do zrealizowania i koncepcja pozyskiwania funduszy finansowych, które umożliwią skuteczny rozwój samorządu. W tym miejscu warto podkreślić, że jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności gminy oraz utworzone przez nie instytucje otoczenia biznesu, mogą pozyskać dofinansowanie na różne cele związane z rozruszaniem przedsiębiorczości na swoim terenie. Jednym z takich programów jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Środki z tego programu można wykorzystywać m.in. na tworzenie trwałych miejsc pracy. Dodatkowo w ramach niego samorządy mogą starać się o środki na przygotowanie strategii rozwoju jednostki uwzględniającego potrzeby przedsiębiorców, działania promocyjne, budowę i rozbudowę takiego ośrodka. Ze środków europejskich gmina może powołać także ośrodek innowacyjny, który będzie świadczyć usługi dla firm.
Dodatkowo w każdym z 16 regionalnych programów operacyjnych zostały stworzone priorytety, w ramach których oferowana jest pomoc na rozwój przedsiębiorczości w gminie i w regionie. Na ten cel przeznaczono w poszczególnych regionach od 13 do 28 proc. przyznanych środków wspólnotowych na cały region.

Skutki decyzji

Głównym warunkiem zrealizowania sformułowanych celów jest przygotowanie planu działania, czyli określenie konkretnych zadań, a także stałe zaangażowanie samorządu terytorialnego oraz innych struktur organizacyjnych (organizacje non profit, przedsiębiorcy i ich związki oraz instytucje otoczenia biznesu) w realizację zadań służących rozwojowi. Ponadto należy określić ramy czasowe oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych zadań (zaplanowanych etapów przedsięwzięcia).
Ważnym instrumentem pobudzania gospodarki lokalnej są inwestycje gminy w rozwój infrastruktury technicznej. W tym celu gmina powinna finansować rozbudowę dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych. Posiadanie uzbrojonych terenów inwestycyjnych wpływa zasadniczo na podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej.Przykład: System realizacji strategii
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Śrem 2007–2013 jest sposobem osiągania celów na drodze planowania i sterowania rozwojem, przy zaangażowaniu się partnerów (władze samorządowe, przedsiębiorcy, społeczność lokalna) w proces realizacji podejmowanych w tym celu zadań. Efektywne osiąganie poszczególnych celów możliwe jest dzięki wykorzystaniu instrumentów instytucjonalnych (budowa szeroko rozumianego partnerstwa), programowych (plan rozwoju lokalnego, wieloletni plan inwestycyjny, lokalny program rewitalizacji) i finansowych (środki finansowe pochodzące z różnych źródeł). Na proces realizacji strategii składa się system monitorowania (kontrola przebiegu procesu) określonych celów i zadań oraz ocena uzyskanych efektów pod względem społecznym, gospodarczym i środowiskowym.
Źródło: www.srem.pl
Jak jednostki samorządu terytorialnego mogą wzmacniać przedsiębiorczość
Samorządy mogą pomagać firmom i inwestorom poprzez:
● tworzenie funduszy poręczeniowo-pożyczkowych dla małych i średnich firm,
● tworzenie aktywnych punktów informacyjnych dla przedsiębiorców lub dla kandydatów na właścicieli firm,
● organizację kursów i szkoleń dla bezrobotnych, w porozumieniu z miejscowym powiatowym urzędem pracy, tak aby jak najwięcej osób posiadało kwalifikacje zgodne z zapotrzebowaniem przedsiębiorców funkcjonujących na określonym obszarze,
● stworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
● stworzenie strategii rozwoju gospodarczego lub rozwoju przedsiębiorczości,
● przygotowanie budżetu gminy przewidującego wydatkowanie środków na działania zmierzające do wspierania przedsiębiorczości,
● obniżanie podatków i opłat lokalnych,
● rozbudowę infrastruktury,
● uzbrojenie i przygotowanie terenów pod inwestycje,
● stworzenie witryny internetowej zawierającej elementy potrzebne przedsiębiorcom.