Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że najbardziej pogorszył się stan portfela oddziałów instytucji kredytowych, gdzie udział należności zagrożonych wzrósł z 2,3 proc. do 5,3 proc. W przypadku banków komercyjnych kredyty zagrożone wzrosły z 4,8 proc. do 8 proc. "Relatywnie wysoka" pozostała natomiast jakość portfela banków spółdzielczych, gdzie udział należności zagrożonych wzrósł z 2,8 proc. do 3,4 proc.

W przypadku kredytów dla firm udział kredytów zagrożonych wzrósł z 6,1 proc. do 11,4 proc. W segmencie kredytów dla gospodarstw domowych wzrósł udział należności zagrożonych z 3,5 proc. na koniec 2008 r. do 5,5 proc. Według UKNF najbardziej spadła jakość kredytów konsumpcyjnych - ich udział w portfelu zwiększył się z 6,5 proc. do 10,8 proc.

"Znaczący wzrost zagrożonych kredytów konsumpcyjnych wynika z pogorszenia sytuacji na rynku pracy, ale też nadmiernie ekspansywnej polityki niektórych banków we wcześniejszych okresach oraz braku rzetelnego badania i weryfikacji zdolności kredytowej" - wyjaśnia UKNF.

Na koniec 2009 r. w portfelach banków znajdowało się 21 tys. kredytów mieszkaniowych

Spadła także jakość kredytów mieszkaniowych. "Co prawda należności zagrożone stanowiły na koniec 2009 r. 1,5 proc. portfela (wobec 1 proc. rok wcześniej), jednak z badań ankietowych wynika, że w II połowie 2009 r. zaprzestano regularnej spłaty blisko 12 tys. kredytów o łącznej wartości 2,1 mld zł" - napisano.

Urząd zaznaczył, że na koniec 2009 r. w portfelach banków znajdowało się 21 tys. kredytów mieszkaniowych, w przypadku których opóźnienie w spłacie przekroczyło 30 dni.

Według raportu suma bilansowa sektora bankowego, czyli łączna wielkość aktywów polskich banków, zwiększyła się w 2009 r. o 2,1 proc. i wyniosła 1 bln 60 mld zł. Jednocześnie urząd wskazał, że udział aktywów sektora bankowego w PKB zmniejszył się z 85 proc. w 2008 r. do około 82 proc. w 2009 r.

"Jednak banki pozostają kluczowym elementem systemu finansowego. Na koniec 2009 r. aktywa instytucji finansowych (bez NBP) sięgnęły 1 482,8 mld zł, z czego ponad 70 proc. przypadało na banki" - poinformował UKNF.