Wiele zmian w zasadach zwoływania i organizacji walnych zgromadzeń spółek akcyjnych jest skutkiem implementowania do polskiego prawa Dyrektywy 2007/36/WE. Najistotniejsze z nich weszły w życie 3 sierpnia 2009 r. w wyniku nowelizacji kodeksu spółek handlowych (k.s.h.). Dotyczą one zwoływania walnego zgromadzenia akcjonariuszy, wpływania akcjonariuszy na treść porządku obrad walnego zgromadzenia oraz ustalania listy osób, które są uprawnione do udziału w walnym zgromadzeniu. Dyrektywa wprowadza też możliwość rzeczywistego udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a więc oddawania głosu przy takim jedynie „wirtualnym” udziale.

Miejsce zgromadzenia

Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki bądź w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje tej spółki są notowane. Statut może określać inne miejsce na terytorium RP. Zasadą jest, że w sprawach nieobjętych porządkiem obrad zgromadzenia nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił w tej kwestii sprzeciwu. Wyjątkiem są wnioski o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz o charakterze porządkowym. Z drugiej strony, akcjonariusze mogą podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad (art. 403–405 k.s.h.).

Walne zgromadzenia spółki akcyjnej mogą być zwyczajne bądź nadzwyczajne. Zgodnie z art. 395 par. 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jego przedmiotem powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego, powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, udzielenie członkom organów spółki absolutorium. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje się w innych przypadkach określonych w k.s.h. lub w statucie spółki, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania zgromadzeń uznają to za wskazane (art. 398 k.s.h.).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie prawa mają akcjonariusze na walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Kto jest uprawniony do głosowania
- W jaki sposób wprowadzić zmiany w porządku obrad
- Jakie są wymogi dotyczące ogłoszenia
- Kto ma prawo uczestniczenia w zgromadzeniu
- Jak głosować przez pełnomocnika
- Jak korespondencyjne oddać głos