Nowela przewiduje, że w sprawie maklerów, czy doradców finansowych, wobec których toczyło się postępowanie dyscyplinarne wszczęte przed wejściem w życie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z 2005 r., powinny być stosowane wcześniejsze przepisy, jeśli są one łagodniejsze.

Za ustawą, bez poprawek, opowiedziało się 90 senatorów - wszyscy, którzy wzięli udział w głosowaniu. Teraz ustawa zostanie skierowana do podpisu prezydenta.

Nowelizacja dostosowuje regulacje ustawy od wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował przepis przejściowy w niej zawarty. Zgodnie z nim, do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia ustawy w życie, zastosowanie mają mieć nowe przepisy. Według TK, regulacja ta naruszyła zasadę niedziałania prawa wstecz.

W uzasadniniu do nowelizacji napisano, że wcześniejsze prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, które obowiązywało przed dniem wejścia w życie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawierało łagodniejsze przepisy dotyczące postępowań dyscyplinarnych. Nie przewidywały one np. sankcji za naruszenie regulaminów i innych przepisów wewnętrznych. Kara zawieszenia w wykonywaniu zawodu maklera lub doradcy wynosiła od 3 do 6 miesięcy, a obecnie wynosi od 6 miesięcy do 2 lat.

"Nie ulega wątpliwości, że zastosowane rozwiązanie nie tylko nie poprawia, ale wręcz pogarsza sytuację maklerów i doradców w zakresie ich odpowiedzialności. Na gruncie nowych przepisów ocena postępowania maklerów i doradców jest oparta o mniej elastyczne kryteria odpowiedzialności. Ponadto można zastosować w stosunku do nich zawieszenie uprawnień na okres czterokrotnie dłuższy niż przewidywały to regulacje zawarte w poprzednio obowiązującym stanie prawnym" - napisano w uzasadnieniu.

Zmiana przewidująca stosowanie poprzednich, łagodniejszych przepisów ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia nowelizacji.