Czy i w jaki sposób firmy o rodowodzie niemieckim, działające na polskim rynku, angażują się w rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce?

- Działania CSR tych firm są często prowadzone lokalnie i obliczone na poprawę sytuacji w ich otoczeniu. Nie odbijają się szerokim echem w mediach. Nietrudno natomiast wskazać na przykłady kilku firm członkowskich Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, które starają się aktywnie wpływać na szersze otoczenie, rozumiane jako społeczeństwo i środowisko naturalne.

Co pokazują te przykłady?

- Fundacja firmy Viessmann - Ze wszystkich sił - wspiera działania na rzecz zdrowego trybu życia w czystym środowisku naturalnym. Chodzi m.in. o popularyzowanie kultury fizycznej, sportu i zdrowego stylu życia.

Fundacja Volkswagena oferuje granty dla obiecujących młodych naukowców na 2-3-letnie projekty badawcze prowadzone we współpracy z niemieckimi partnerami.

Fundacja BRE Banku wspiera działania służące podnoszeniu wiedzy i jakości życia społeczeństwa. Nagrodą Człowiek bez barier wyróżnia osoby działające na rzecz polepszenia warunków życia ludzi niepełnosprawnych. Wspiera też akcję Program Stypendiów Pomostowych dla studentów, którzy mają utrudniony dostęp do edukacji ze względu na miejsce zamieszkania i ubóstwo.

Z kolei koncern medialny ITI otworzył we wrześniu 2007 r. pierwsze w Warszawie zakładowe przedszkole przy firmie. Powstało ono w wyniku ankiety przeprowadzonej wśród pracowników firmy.

Czy firmy te prowadzą też projekty realizowane wspólnie?

- Polityka CSR to sprawa indywidualna każdej z firm i nakierowana głównie na bezpośrednie jej otoczenie. Jednak choćby przykład Programu Stypendiów Pomostowych pokazuje, że kilkanaście firm może połączyć siły, aby osiągnąć wspólnie akceptowany cel.

Działania w zakresie CSR, tak samo jak marketing czy obsługa klienta, powinny być zharmonizowane z profilem firmy i jej lokalizacją. Tu najłatwiej o osiągnięcie pożądanych efektów. Nie oznacza to jednak, że CSR jest w całości sprawą indywidualną! W ramach Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej zapoczątkowaliśmy platformę współpracy dla firm, również dla takich, które nie są członkami Izby. Inicjatywa Gemeinsam - Razem propaguje działalność prospołeczną biznesu w Polsce. Dajemy firmom szansę do wymiany doświadczeń w tym zakresie i wspieramy firmy członkowskie. Na razie Gemeinsam-Razem jest na początku drogi i za wcześnie mówić o wynikach. Jesteśmy jednak przekonani, że ta inicjatywa przyniesie wiele pożytków.