ANALIZA

Działalność gospodarczą może zawiesić na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy każdy przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, bez względu na to, czy jest osobą fizyczną, prowadzi działalność w formie spółki prawa cywilnego lub jest spółką handlową: jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną.

Do 31 marca 2009 r.

Przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną i działa jako jednoosobowa firma lub w formie spółki cywilnej, musi dopełnić następujących formalności:

• zgłosić informację o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej do ewidencji działalności gospodarczej, którą prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.

• oznaczyć przedsiębiorcę, jego numer PESEL (jeżeli taki posiada), miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy;

• wskazać okres, na jaki zawiesza wykonywanie działalności gospodarczej;

• dołączyć oświadczenie o tym, że nie zatrudnia pracowników.

Od zgłoszenia informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie wnosi opłaty.

W przypadku spółki cywilnej każdy przedsiębiorca będący jej wspólnikiem musi osobno wystąpić o zawieszenie działalności gospodarczej.

Co wolno przedsiębiorcy

Przedsiębiorca ma prawo wykonywać wszystkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przyjmować należności i regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, zbywać własne środki trwałe i wyposażenie, uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem działalności gospodarczej, wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa, osiągać przychody finansowe z działalności prowadzonej przed zawieszeniem działalności gospodarczej, a także może zostać skontrolowanych na takich samych zasadach jak przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą.

Od dnia złożenia wniosku

Okres zawieszenia działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu oraz trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, zawieszenie wykonywania działalności wywiera skutki prawne od pierwszego dnia miesiąca następnego po tym, w którym przedsiębiorca złożył wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej do ostatniego dnia miesiąca, w którym przedsiębiorca złożył wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca będący spółką handlową przy dokonywaniu zgłoszenia musi spełnić wymogi przewidziane dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, natomiast formalności związane z zawieszeniem dokonuje w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpis do rejestru informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego informacji o zawieszeniu tej działalności, a w szczególności daty zawieszenia działalności gospodarczej. Wniosek powinien zawierać firmę lub nazwę przedsiębiorcy, oznaczać formę prawną prowadzonej działalności, numer NIP, siedzibę i adres oraz numer w rejestrze przedsiębiorców. Do wniosku dołącza się oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

Za wpis przedsiębiorca nie uiszcza opłat sądowych i jego treści nie musi ogłaszać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Informacje o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej zostają zamieszczone w dziale 6 rejestru przedsiębiorców.

Od 31 marca 2009 r.

Wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca składa:

• właściwemu organowi ewidencyjnemu - gdy jest osobą fizyczną

• sądowi rejestrowemu - gdy jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, bo jest spółką handlową.

Wpis do ewidencji informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej zostaje wprowadzony do systemu informatycznego i uznawać się będzie, że został dokonany z chwilą zamieszczenia danych w ewidencji.

Natomiast pozostałe wymogi co do formalności związanych z zawieszeniem działalności gospodarczej nie ulegną zmianie.

ZAWIESZANIE DZIAŁALNOŚCI

Formalności związane z zawieszeniem działalności firmy załatwiane są:

• w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy - przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną prowadzącego jednoosobową firmę lub działającego w ramach spółki cywilnej

• W Krajowym Rejestrze Sądowym - przez przedsiębiorców działających w formie spółki handlowej: jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej.

Podstawa prawna

• Ustawa z 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. nr 141, poz. 888).