"W 2009 r. oczekiwane jest dalsze spowolnienie wzrostu w największych gospodarkach. Niska dynamika PKB w tych gospodarkach, w szczególności w strefie euro, która jest głównym partnerem handlowym Polski, poprzez ograniczenie polskiego eksportu będzie oddziaływać w kierunku osłabienia tempa wzrostu gospodarczego w Polsce" - napisano w dokumencie.

"Obniżenie tempa wzrostu gospodarczego powinno łagodzić presję inflacyjną oraz oddziaływać w kierunku stabilizacji deficytu obrotów bieżących" - napisali autorzy "Założeń".

Według RPP w przyszłym roku można spodziewać się osłabienia wpływu cen surowców energetycznych i żywności na inflacją. Dotyczyć to ma zarówno gospodarek rozwiniętych, jak i rozwijających się.

W przeciwnym kierunku mogą natomiast oddziaływać podwyższone oczekiwania inflacyjne oraz związane z tym ryzyko pojawienia się efektów drugiej rundy i utrwalenia się inflacji na podwyższonym poziomie. Istotna w tym względzie będzie także polityka pieniężna prowadzona przez główne banki centralne - napisano w "Założeniach".

"Czynnikami, które będą działały proinflacyjnie, będą m.in. ceny energii elektrycznej"

W przypadku Polski RPP oczekuje, że czynnikami, które będą działały proinflacyjnie, będą m.in. ceny energii elektrycznej.

"Czynnikiem podwyższającym inflację w 2009 r. będzie prawdopodobnie dalszy wzrost cen energii elektrycznej. Czynnikiem ryzyka dla inflacji pozostanie ponadto kształtowanie się cen gazu ziemnego, węgla i innych nośników energii, a także rozłożone w czasie przełożenie wysokich cen tych nośników na ceny detaliczne produktów energetycznych" - ocenia Rada.

"Innym istotnym czynnikiem zwiększającym tempo wzrostu cen w 2009 r., a jednocześnie pozostającym poza bezpośrednim wpływem polityki pieniężnej, będzie wzrost akcyzy na niektóre towary, częściowo wynikający z zobowiązań akcesyjnych wobec Unii Europejskiej" - uważają analitycy.

"Oczekuje się, że spowolnienie wzrostu gospodarczego będzie oddziaływać w kierunku obniżenia popytu na pracę i łagodzenia presji płacowej. Jednocześnie obserwowany od I kwartału 2008 r. wzrostowy trend liczby osób aktywnych zawodowo utrzyma się prawdopodobnie także w 2009 r. Czynnikiem łagodzącym napięcia na rynku pracy będzie prawdopodobne zmniejszenie skali migracji zarobkowej, do czego powinno przyczynić się wyraźne spowolnienie wzrostu gospodarczego w Wielkiej Brytanii, Irlandii i innych krajach strefy euro. Tendencje te będą oddziaływać w kierunku ograniczenia presji płacowej" - podano.

RPP dostosuje politykę pieniężną w momencie podjęcia wiążącej decyzji dot. przyjęcia euro

RPP dostosuje strategię polityki pieniężnej i będzie prowadziła politykę umożliwiającą spełnienie kryteriów konwergencji w wyznaczonym terminie, w przypadku podjęcia wiążącej decyzji dot. daty planowanego przyjęcia przez Polskę euro - podano w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2009".

"W przypadku podjęcia wiążącej decyzji dotyczącej daty planowanego przystąpienia Polski do strefy euro oraz związanego z tym wejścia do ERM2, Rada dokona niezbędnych dostosowań strategii polityki pieniężnej oraz - w porozumieniu z Radą Ministrów - polityki kursowej do warunków wynikających z konieczności spełnienia kryteriów konwergencji niezbędnych do przyjęcia euro" - napisano w założeniach.

"Zdaniem Rady przystąpienie Polski do strefy euro powinno nastąpić w najbliższym możliwym terminie. Rada wyraża przekonanie, że w nadchodzących latach polityka gospodarcza w Polsce powinna być realizowana w taki sposób, aby poprzez przeprowadzenie reform strukturalnych umożliwić trwałe spełnienie kryteriów z Maastricht i jednocześnie osiągnięcie jak największych korzyści związanych z przystąpieniem do strefy euro" - dodano.

W momencie podjęcia wiążącej decyzji dotyczącej daty planowanego przystąpienia do strefy euro Rada Polityki Pieniężnej rozpocznie prowadzenie polityki pieniężnej umożliwiającej spełnienie kryteriów konwergencji z Maastricht.

"W przypadku podjęcia wiążącej decyzji dotyczącej daty planowanego przystąpienia przez Polskę do strefy euro, Rada będzie prowadziła politykę pieniężną umożliwiającą spełnienie kryteriów konwergencji, a tym samym umożliwiającą przyjęcie przez Polskę euro w wyznaczonym terminie" - napisano w założeniach.

RPP zwróciła uwagę na konieczność przeprowadzenia reform strukturalnych

RPP zwróciła uwagę na konieczność przeprowadzenia reform strukturalnych.

"Ważnym czynnikiem, który sprzyjałby zapewnieniu stabilności makroekonomicznej w dłuższym okresie, a zarazem trwałemu spełnianiu kryteriów z Maastricht jest przeprowadzenie reform strukturalnych, w tym reformy finansów publicznych, które przyczyniłyby się do przyspieszenia długofalowego wzrostu gospodarczego i jednocześnie ograniczałyby presję inflacyjną" - napisano.

"W ocenie Rady reformy te są niezbędne dla pełnego wykorzystania szans związanych z przyjęciem euro" - dodano.

NBP przygotowuje obecnie raport o przystąpieniu Polski do strefy euro, który pomoże w opracowaniu planu działań koniecznych do przyjęcia euro.

"W grudniu 2008 r. w Narodowym Banku Polskim zakończone zostaną prace nad Raportem na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Raport ten zostanie wykorzystany przy opracowaniu planu działań związanych z przystąpieniem Polski do strefy euro" - napisano w komunikacie.