Czy modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia może dotyczyć kryteriów oceny ofert?
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą. w oparciu o kryteria oceny ofert określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia s.i.w.z. Taki wybór jest dopełnieniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Prawidłowe ustalenie kryteriów wyboru ofert ma także istotne znaczenie, biorąc pod uwagę fakt, iż przepis art. 38 ust. 5 ustawy nie dopuszcza możliwości ich późniejszej zmiany. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć m.in. kryteriów oceny ofert. W konsekwencji brak szczegółowo sprecyzowanych w s.i.w.z. kryteriów oceny ofert oraz próba modyfikacji ich treści poprzez wyjaśnienia jest sprzeczne z treścią art. 38 ust. 5 ustawy.
Na skutek nieprawidłowego sformułowania kryteriów wyboru oferty dochodzi do powstania wadliwości prowadzonego postępowania. Jak wskazał w swoich orzeczeniach zespół arbitrów, brak określenia w sposób wyczerpujący znaczenia wszystkich kryteriów oceny oferty, jak również wadliwie sformułowany sposób obliczania kryteriów powodują, że postępowanie o zamówienie publiczne obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, a tym samym powinno ono być unieważnione. Od sposobu i treści ustalonych kryteriów wyboru oferty są uzależnione także możliwości sposobu samego sprecyzowania treści oferty przez wykonawców. W sytuacji gdy cena nie stanowi jedynego kryterium wyboru oferty, zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej. Wobec treści złożonych w takim postępowaniu ofert, jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, dopiero wówczas, jak wskazuje art. 91 ust. 4 ustawy, kryterium wyboru stanowi cena, a zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Natomiast w postępowaniach, w których jedynym kryterium wyboru jest kryterium ceny, to z mocy samego art. 83 ust. 1 ustawy wyłączona została możliwość złożenia oferty wariantowej. Zgodnie bowiem z art. 83 ust. 1 ustawy, zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cena nie jest jedynym kryterium wyboru. Jeżeli zatem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego kryterium ceny było jedynym kryterium oceny, to tym samym złożenie oferty wariantowej jest wykluczone z mocy art. 83 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Oczywiście, może zdarzyć się sytuacja, że dwóch wykonawców złoży oferty o takiej samej cenie. Wówczas, zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.