Przekształcenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w państwową osobę prawną, a wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – w samorządowe osoby prawne to główne zmiany, jakie wprowadziła obowiązująca od 1 stycznia 2010 r. ustawa z 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Dochody i zobowiązania

Wśród podstawowych zmian jest również likwidacja powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, których środkami będą dysponować odpowiednio starostowie i wójtowie (burmistrzowie lub prezydenci miast). Ustawa wprowadza usystematyzowanie katalogu celów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na które będą przeznaczane środki przekształconych narodowego oraz wojewódzkich funduszy. Określa też struktury przekształconych organów, ich zadania i kompetencje, a także zasady gospodarki finansowej.

Nowelizacja ustawy zakłada ponadto uzupełnienie katalogu form dofinansowania celów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz zastąpienie systemu subfunduszy w NFOŚiGW systemem zobowiązań wieloletnich.

Od 1 stycznia 2010 r. dotychczasowe tytuły przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej z tytułu opłat i kar – w dotychczasowych proporcjach – będą stanowiły dochody budżetów gmin i powiatów.