Czy specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego musi zawierać opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem sposobu oceny ofert?
Naczelną zasadą prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązanie zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Stanowi tak art. 7 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655). Aby zasada ta mogła być wprowadzona w życie, potrzebne jest rzetelne przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Muszą w niej zostać określone w sposób jednoznaczny kryteria wyłaniania wykonawcy spośród kandydatów zgłoszonych w toku postępowania.
Prawo zamówień publicznych wskazuje, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia musi zawierać co najmniej opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Należy przy tym wskazać, iż przy opisie kryteriów wyboru oferty należy sprecyzować, w jaki sposób będzie dokonywana ich ocena, wskazując miernik służący członkom komisji przetargowej do dokonania wyboru. W ten sposób wyłączona zostaje możliwość swobodnej oceny oferty.
Kryteriami oceny ofert może być więc sama cena bądź też cena w połączeniu z innymi kryteriami, które odnoszą się do przedmiotu zamówienia. Złożone oferty w konsekwencji mogą być oceniane przez pryzmat takich cech jak jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia. Należy pamiętać, że powołane w art. 92 ust. 2 ustawy kryteria wyboru oferty mają charakter przykładowy i zamawiający ma pełne prawo wskazać także inne, nieokreślone w przepisie warunki wyboru oferty. Musi jednak pamiętać, by kryteria te odnosiły się do przedmiotu zamówienia. Ustawa wyraźnie wskazuje, że wyboru wykonawcy nie wolno dokonywać w oparciu o przymioty należne samemu wykonawcy a nie przedmiotowi zamówienia.
Kryteria oceny ofert nie mogą jednak dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. Oczywiście nie oznacza to, iż zamawiającemu nie wolno oceniać wiarygodności przystępujących do postępowania wykonawców. Może on to jednak uczynić na wstępnym - formalnym etapie oceny ofert, w którym brak wykazania warunków wykonawcy do wykonania zadania może stanowić podstawę do odrzucenia oferty.