Prawo wspólnotowe dopuszcza zawarcie umowy o świadczenie usług między gminą a spółką komunalną z wyłączeniem przepisów o zamówieniach publicznych.
ANALIZA
Wbrew pierwotnym zamierzeniom ustawodawca zrezygnował w znowelizowanym we wrześniu prawie zamówień publicznych (p.z.p.) z wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji podmiotu wewnętrznego. Wprowadzenie tej instytucji oznaczałoby zwolnienie jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku stosowania przepisów (p.z.p.) w przypadku zawierania przez nie umów o świadczenie usług użyteczności publicznej ze swoimi spółkami zależnymi.