Umowa leasingu samochodu polega na tym, że finansujący (czyli firma leasingowa) zobowiązuje się nabyć pojazd od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w umowie, a następnie oddać go korzystającemu do używania albo do używania i pobierania pożytków przez oznaczony czas. Korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, którego wysokość powinna odpowiadać co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Umowa na piśmie

Umowa leasingu samochodu musi być sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności. Rygor ten nie wystąpi w razie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Aby na korzystnych warunkach wyleasingować pojazd, korzystający musi dopilnować precyzyjnego uregulowania w umowie swoich obowiązków oraz finansującego. Zanim firma leasingowa odda rzecz w leasing, musi ją nabyć od oznaczonego zbywcy. Jeżeli sama nie zajmuje się udzielaniem kredytów, to zawiera z bankiem umowę kredytową, aby uzyskać środki na sfinansowanie tej transakcji. Dlatego w umowie leasingu należy oznaczyć zbywcę, od którego finansujący nabędzie pojazd będący przedmiotem leasingu, a także warunki, na jakich ta transakcja zostanie zrealizowana.

Wydanie pojazdu

W ustalonym przez strony terminie wyleasingowany pojazd musi zostać wydany leasingobiorcy. Gdyby do tego nie doszło na skutek okoliczności, za które tylko on ponosi odpowiedzialność, wtedy musi on płacić raty leasingowe w umówionych terminach. Korzystający ponosi też odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pomocników, wykonawców oraz przedstawicieli ustanowionych. Jednak w takim przypadku finansujący musi udowodnić, że za niewydanie rzeczy odpowiada korzystający.

Gdyby zaś zwłoki w wydaniu pojazdu dopuściła się firma leasingowa, to leasingobiorca może domagać się wykonania zobowiązania, naprawienia szkody, a nawet odstąpić od umowy leasingu.

Samochód musi zostać wydany leasingobiorcy w takim stanie, w jakim otrzymał go leasingodawca od zbywcy. Dołączyć też należy odpisy umowy ze zbywcą oraz innych dokumentów, które dotyczą umowy m.in. gwarancji co do jakości rzeczy, którą dostał od zbywcy albo producenta. Leasingobiorca musi dopilnować, aby te dokumenty mu wydano. Szczególnie istotny jest odpis umowy ze zbywcą, ponieważ z chwilą zawarcia tej umowy przez finansującego i zbywcę, na korzystającego przechodzą uprawnienia z tytułu wady rzeczy. Chodzi nie tylko o wady, które istniały w chwili wydania rzeczy, lecz również powstały później, pod warunkiem że nie spowodował ich sam korzystający. Są to zarówno wady fizyczne, jak i prawne. Są to te wszystkie uprawnienia, które przysługiwałyby finansującemu od zbywcy. Nie przechodzi jedynie prawo odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą. Z powodu niektórych wad korzystający może nawet domagać się, aby z tytułu rękojmi finansujący odstąpił od umowy ze zbywcą.

Istotny jest także odpis dokumentu gwarancji co do jakości rzeczy. Gdyby był wystawiony na okaziciela, to na leasingobiorcę przechodzą wszystkie uprawnienia z tego tytułu już w momencie wydania dokumentu. Przy gwarancji imiennej przeniesienie uprawnień następuje na podstawie umowy cesji, sporządzonej na piśmie.