Poszukiwanie sposobów na poprawę efektywności jest dla przedsiębiorców działających w warunkach gospodarki konkurencyjnej sprawą priorytetową. W obecnej sytuacji na rynku zastosowanie przez firmy technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) stało się nie tylko jedną z możliwości rozwoju, ale koniecznością wynikającą z coraz bardziej rozbudowanych sieci partnerów biznesowych. Jak zatem pozyskać środki z Unii Europejskiej na integrację systemów informatycznych?
Opracowany przez PARP Raport o innowacyjności pokazuje, że odsetek polskich przedsiębiorstw sektora MSP prowadzących działalność innowacyjną jest nadal bardzo niski w stosunku do gospodarek 15 krajów starej Unii Europejskiej. Z badań przeprowadzonych przez GUS wynika, że zaledwie 13,9 proc. małych i 37,4 proc. średnich firm przemysłowych wdrożyło innowacje w latach 2004-2006, co oznacza kilkuprocentowy spadek w obu segmentach w porównaniu z okresem 2002- 2004. W większości przypadków innowacje były wdrażane ze środków własnych (51 proc. - małe, 60 proc. - średnie i 86 proc. - duże przedsiębiorstwa), wsparcie z Unii Europejskiej otrzymało jedynie 2,8 proc. małych, 9, proc. średnich i 7 proc. dużych firm z sektora prywatnego i o połowę mniej podmiotów w sektorze publicznym. Szansą na podniesienie konkurencyjności i zwiększenie zastosowania innowacyjnych rozwiązań jest dla przedsiębiorców Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach PO Innowacyjna Gospodarka. Celem tego działania jest stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych poprzez wdrażanie i integrację narzędzi ICT. Szczególny nacisk położony jest na budowanie platform elektronicznych i e-usług między przedsiębiorstwami (business to business - B2B), co stwarza możliwość firmom z sektora MSP zaistnienia na rynku ponadregionalnym. Pomimo dostępności na ten cel prawie 74 mln złotych, do 22 września 2008 r. w ramach konkursu ogłoszonego przez PARP 15 września 2008 r. zostało zgłoszonych 38 wniosków na łączną kwotę niewiele ponad 16 mln zł. Jeszcze do 15 października przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w kwocie od 200 tys. zł do 2 mln zł przeznaczone na integrację istniejących bądź wdrożenie nowych systemów informatycznych, umożliwiających automatyczną wymianę informacji między współpracującymi podmiotami. Wprowadzenie komunikacji elektronicznej pozwoli nie tylko na wzrost efektywności kooperacji z partnerami biznesowymi, ale także wpłynie znacząco na zmniejszenie kosztów produkcji i dystrybucji.