Poszkodowany może żądać od ubezpieczyciela pokrycia kosztów najmu pojazdu zastępczego za okres, w którym nie może używać swojego uszkodzonego samochodu. Decydując się na najem auta zastępczego, nie musimy szukać najtańszej oferty najmu dostępnej na rynku - uważa Komisja Nadzoru Finansowego.

W informacji przesłanej PAP urząd wyjaśnił, że potrzebne jest ujednolicenie praktyki ubezpieczycieli w rozpatrywaniu roszczeń o zwrot kosztów najmu pojazdów zastępczych, zgłaszanych z ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W tym celu UKNF przesłał do zakładów ubezpieczeń rekomendację składająca się z sześciu zasad, do których ubezpieczyciele powinni się stosować.

"Komisja Nadzoru Finansowego wyraża nadzieję, iż zostaną one wdrożone przez ubezpieczycieli i w ten sposób stworzą nowe standardy postępowania w zakresie rozpatrywania roszczeń o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego" - napisano w rekomendacji.

Po pierwsze, zdaniem KNF, "poszkodowany może żądać zrekompensowania uszczerbku majątkowego polegającego na niemożności korzystania z uszkodzonego pojazdu". Ponadto może także żądać pokrycia kosztów najmu pojazdu zastępczego za okres, w którym nie było możliwe korzystanie z pojazdu, który uległ uszkodzeniu (tzw. uzasadniony okres najmu).

Według KNF, automatyczne i nie odwołujące się do indywidualnych uwarunkowań danego przypadku ograniczanie uzasadnionego okresu najmu do sumy czasów poszczególnych napraw, powiększonego jedynie o dni wolne od pracy rozdzielające dni robocze, w których możliwe dokonywanie tych napraw, narusza prawo.

"Pojazd zastępczy, którego koszty najmu pokrywa ubezpieczyciel, o ile to możliwe powinien odpowiadać klasie i rodzajowi pojazdu uszkodzonego"

Jeżeli przywrócenie pojazdu do stanu poprzedniego jest niemożliwe z powodów technicznych, uzasadniony okres najmu ogranicza się do okresu, w którym poszkodowany mógł kupić pojazd podobny do zniszczonego, jednak nie później niż do dnia wypłaty odszkodowania.

"Pojazd zastępczy, którego koszty najmu pokrywa ubezpieczyciel, o ile to możliwe powinien odpowiadać klasie i rodzajowi pojazdu uszkodzonego" - zwraca uwagę KNF. "Dobowa stawka najmu pojazdu zastępczego nie może przekraczać cen występujących na rynku lokalnym w miejscu, w którym użytkowany był uszkodzony pojazd (...) Poszkodowany, decydując się na najem pojazdu zastępczego, nie ma obowiązku poszukiwania najtańszej oferty najmu dostępnej na rynku" - dodaje.

KNF zauważa ponadto, że poszkodowany nie powinien wzbogacić się, ani też doznać uszczerbku, wskutek tego, że w miejsce pojazdu uszkodzonego używa pojazdu zastępczego. Ubezpieczyciel nie odpowiada za koszty, które poszkodowany poniósłby również wtedy, gdyby korzystał z pojazdu uszkodzonego, np. koszty paliwa, czy opłaty parkingowe.