Własność intelektualna jest często najcenniejszą wartością przedsiębiorstwa. Aby sprawnie i efektywnie nią zarządzać, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytucje otoczenia biznesu mogą starać się o uzyskanie funduszy europejskich na ten cel z programu Innowacyjna Gospodarka. Jak to zrobić?
Celem Działania 5.4. Zarządzanie własnością intelektualną jest poprawa efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych poprzez upowszechnianie stosowania prawa własności intelektualnej. Dotyczy to w szczególności uzyskiwania ochrony własności przemysłowej. W latach 2007-2013 takie wsparcie będzie można uzyskać jedynie w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.
O pomoc z tego działania mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, a także mali i średni przedsiębiorcy. Dofinansowaniu będą podlegać dwa typy projektów. Pierwszy z nich to Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej. W ramach tej inwestycji będzie można pokryć koszty przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego. Drugi typ projektów dotyczy wsparcia na realizację ochrony własności przemysłowej. Działania w ramach tego rodzaju inwestycji mogą być związane z pokryciem kosztów przeznaczonych na wszczęcie i prowadzenie postępowania w zakresie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy czy też prawa z rejestracji. Ważne, że kwota wsparcia dla firm nie może być niższa niż 2 tys. zł ani nie może przekroczyć 400 tys. zł. Dodatkowo wsparcie na realizację ochrony prawa własności przemysłowej nie może przekroczyć 70 proc. (w przypadku badań przemysłowych) lub 45 proc. (w przypadku badań rozwojowych) wydatków kwalifikowalnych. Pula środków na konkurs w tym roku wynosi ponad 1,7 mln zł.
Natomiast instytucje otoczenia biznesu mogą starać się o dofinansowanie popularyzacji wiedzy w zakresie własności intelektualnej. Dotyczy to głównie pokrycia kosztów poniesionych na popularyzację wiedzy w zakresie metod, możliwości oraz korzyści wynikających z ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwach. Instytucje mogą uzyskać łącznie prawie 4 mln euro. Kwota dofinansowania na popularyzację wiedzy w zakresie własności intelektualnej musi mieścić się w granicach między 200 tys. zł a 2 mln zł.
Zarówno dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dla instytucji otoczenia biznesu nabór wniosków prowadzony jest od 16 czerwca 2008 r. do wyczerpania środków przewidzianych na dofinansowanie projektów na 2008 rok. Projekty należy zgłaszać do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.